Definisi Khusyu’

Secara etimologi (bahasa), al-khusyu’ memiliki makna al-khudhû’ (tunduk). Seseorang dikatakan telah mengkhusyu’kan matanya jika dia telah menundukkan pandangan matanya.

Secara terminologi (istilah syar’i) al-khusyu’ adalah seseorang melaksana kan shalat dan merasakan kehadiran Allah Subhannahu wa Ta’ala yang amat dekat kepadanya, sehingga hati dan jiwanya merasa tenang dan tentram, tidak melakukan gerakan sia-sia dan tidak menoleh. Dia betul-betul menjaga adab dan sopan santun di hadapan Allah. Segala gerakan dan ucapannya dia konsetrasi kan mulai dari awal shalat hingga shalatnya berakhir. (lihat tafsir “Taisîr Karimir Rahman” oleh Syaikh Abdur Rahman Bin Nâshir As-Sa’dy)

Dalam menafsirkan ayat “Yaitu orang-orang yang khusyu’ didalam sholatnya” (QS:Al-Mu’minun:2),Ibnu Abbâs Radhiallaahu anhu berkata, “Orang-orang yang khusyu’ adalah orang-orang yang takut lagi penuh ketenangan”. Ali Bin Abi Thâlibzberkata, “Yang dimaksud dengan khusyu’ dalam ayat ini adalah kekhusyu’an hati”. (Tafsir Ibnu Katsir)

Keutamaan Shalat yang Khusyu’

Sesungguhnya Allah telah memuji orang yang khusyu’ pada banyak ayat dalam al-Qur’an, di antara nya adalah:

 • Firman Allah Subhannahu wa Ta’ala , artinya,
  “Sesungguhnya telah beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyu’ didalam sholatnya”. ( QS: Al-Mu’minun:1-2 )
 • Firman Allah Subhannahu wa Ta’ala , artinya,
  “Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan sholat, karena sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu'”. ( QS. al-Baqarah: 45 )
 • Firman-Nya pada ayat yang lain,
  “Mereka yang berdo’a kepada Kami dengan penuh harapan dan rasa takut ( cemas ), dan mareka adalah orang-orang yang khusyu’ kepada Kami”. ( QS. al-Anbiya’:90 )
 • Allah Subhannahu wa Ta’ala berfirman, artinya,
  “Mereka menyungkurkan mukanya dalam keadaan menangis dan kekhusyu’an mereka semakin bertambah” ( QS. al-Isra’:109 )
 • Allah Subhannahu wa Ta’ala berfirman,artinya,
  “Dan dari orang-orang yang telah Kami beri petunjuk dan telah Kami pilih, Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis.” (QS. Maryam:58)
 • Firman Allah Subhannahu wa Ta’ala , artinya,
  “Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabbnya Yang tidak tampak oleh mereka, mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar.” (QS. al-Mulk :12)
  Demikian juga beberapa hadits Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam yang menjelaskan tentang keutamaan khusyu’ berikut ini:
 • Dari Abu Hurairah Radhiallaahu anhu ,Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam bersabda, artinya,
  “Tujuh golongan yang mendapat naungan Allah pada suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah; …(dan disebutkan di antaranya) seseorang yang berdzikir (ingat) kepada Allah dalam kesendirian (kesunyian) kemudian air matanya mengalir.” ( HR. al-Bukhari, Muslim dan lain-lainya )
 • Nabi Shalallaahu alaihi wasalam bersabda, artinya,
  “Barangsiapa yang mengingat Allah kemudian dia menangis sehingga air matanya mengalir jatuh ke bumi niscaya dia tidak akan diazab pada hari Kiamat kelak.” (HR. al-Hakim dan dia berkata sanadnya shahih)
  Dari Abu Hurairah Radhiallaahu anhu , Nabi Shalallaahu alaihi wasalam bersabda, artinya,
  “Semua mata (manusia) pada hari Kiamat akan menangis kecuali (ada beberapa orang yang tidak menangis) (pertama) mata yang terjaga dari hal-hal yang diharamkan Allah, (kedua) mata yang dipergunakan untuk berjaga-jaga (pada malam hari) di jalan Allah, (ketiga) mata yang menangis karena takut pada Allah walau (air mata yang keluar itu) hanya sekecil kepala seekor lalat” ( HR. Ashbahâny )
 • Dari Bahaz Bin Hakim dari bapaknya dari kakeknya semoga Allah meridhai mereka, kakeknya berkata, “Saya mendengar Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam bersabda, “Diharamkan neraka membakar tiga golongan manusia yang disebabkan matanya, (pertama) mata yang menangis karena takut pada Allah, (kedua) mata yang dipergunakan untuk berjaga-jaga (begadang) di jalan Allah, (ketiga) mata yang terpelihara dari hal-hal yang diharamkan Allah.” (HR. at-Thabrani, al-Baghawi dan yang lainnya, al-Hakim mengatakan hadits ini shahih dan disepakati oleh adz-Dzahabi)

Kiat-kiat yang dilakukan sebelum melaksanakan shalat.

Sebelum memulai ibadah shalat maka perhatikanlah kiat-kiat berikut ini:

 • Menjawab seruan adzan dengan lafazh sebagaimana yang dikumandang kan oleh muadzin kecuali lafazh, “hayya ‘alash shalah dan hayya ‘alal falâh” maka jawabannya adalah “lâ haula walâ quwwata illa billâh” sebagaimana perintah Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam dalam sabdanya;
  “Apabila kalian mendengar muadzin (mengumandangkan azan) maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkannya….” (HR.al-Bukhari, Muslim dan yang lainnya).
  Lalu berdo’a selesai adzan dengan do’a yang diajarkan oleh Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam seperti Allahumma Rabba hadzihid da’watit taammah…dst.
  Kemudian berdo’a sesuai dengan keinginan masing-masing, sebagai mana yang telah disabdakan oleh Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam , “Do’a antara adzan dan iqomah tidak tertolak” (HR. Abu Dawud, at-Tirmizi, an-Nasa’i, Ibnu Khuzaimah dan lainnya)
 • Berwudhu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam .
  Melakukan wudhu berarti telah merealisasikan perintah Allah yang terdapat dalam firman-Nya, artinya,
  “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu, basuhlah tanganmu hingga siku, dan usaplah (sapulah) kepalamu, serta basuhlah kakimu hingga kedua mata kakimu…” (QS. al-Maida:6)
  Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam bersabda tentang keutamaan wudhu, yang artinya,
  “Barangsiapa yang berwudhu’, lalu berwudhu’ dengan sebaik-baiknya, kemudian dia shalat, niscaya dosa antara sholatnya itu dan sholatnya yang lain (berikutnya) diampuni.” (HR.Ibnu Khuzaimah dan Imam Ahmad)
  Dan bahkan orang yang berwudhu` itu berarti dia telah menggugurkan dosa-dosanya bersamaan dengan air yang mengalir dari anggota wudhu` yang telah dibasuh. (HR. Ibnu Khuzaimah dan Muslim)
 • Bersiwak (atau menggosok gigi) sebelum shalat sebagaimana perintah Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam dalam sebuah haditsnya, artinya,
  “Seandainya tidak memberatkan ummatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudhu’ (dalam riwayat yang lain) setiap kali hendak sholat” (HR.Muttafaq ‘Alaih)
 • Memakai pakaian yang sopan (layak), bersih dan wangi, serta menjauhi semaksimal mungkin pakaian yang sudah kotor, bau dan tidak layak untuk dipakai dalam shalat. Menghindari pakaian yang ketat sehingga menyebabkan kesulitan untuk bergerak dan bernafas, janganlah memakai pakaian bergambar atau bertulisan agar mata kita terjaga dan juga agar orang lain tidak terganggu, lalu perhatikan juga pakaian yang membungkus tubuh kita, apakah sudah memenuhi syarat? Apakah sudah benar-benar menutupi aurat? Semua hal ini sebagai bentuk realisasi dari firman Allah Subhannahu wa Ta’ala , artinya,
  “Wahai manusia pakailah pakaianmu yang indah setiap kali memasuki masjid” (QS.Al-‘Araf : 31)
 • Jagalah konsetrasi dalam melaksanakan shalat dengan cara menghindari tempat dan suasana yang panas atau gerah, sebagaimana larangan Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam untuk tidak shalat Dzuhur pada saat panas sangat menyengat. Beliau bersabda, artinya,
  “Laksanakanlah sholat Dzuhur pada waktu panas sudah mereda, karena panas yang sangat menyengat itu adalah hawa panas yang berasal dari neraka jahannam” (HR.al-Bukhari, Ahmad dll).

  Dan jagalah konsentrasi shalat kita dengan memenuhi segala kebutuhan jasmani kita yang mendesak, seperti; kalau seandainya sebelum shalat perut kita terasa mulas, ingin buang air maka janganlah ditahan-tahan, sebab kalau kita shalat sambil menahan perut kita yang mulas pasti konsetrasi shalat kita terganggu. Demikian juga apabila kita merasa lapar sebelum melaksanakan shalat maka bersegeralah untuk makan untuk memenuhi hajat perut kita tersebut agar rasa lapar itu tidak membuyarkan konsetrasi kita ketika sedang shalat, dan mengenai dua permasalahan diatas Rasulullah nbersabda, artinya,
  “Tiada sholat ketika makanan sudah terhidang dan tiada sholat ketika sesseorang menahan hajat buang airnya” (HR.Muslim, Ahmad dan lain-lain).

 • Carilah tempat shalat yang tenang, yang jauh dari kebisingan, yang jauh dari suara-suara berisik dan suara-suara gaduh, Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam bersabda;
  “Jauhilah suara-suara berisik seperti di pasar (ketika berada di masjid)” (HR.Muslim)

  Oleh karena itu siapa saja yang berada di masjid hendaklah menjaga ketenangan dan ketentraman masjid, apabila kita berdzikir maka lirihkanlah suara dzikir kita, dan apabila kita membaca al-Qur’an maka lirihkanlah suara bacaan Al-Qur’an kita. Jangan sampai suara kita membuyarkan konsentrasi saudara-saudara kita yang sedang bermunajat kepada Allah Subhannahu wa Ta’ala , Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam bersabda, artinya,
  “Sesungguhnya orang yang shalat sedang bermunajat kepada Rabnya, maka perhatikanlah saudaramu yang sedang bermunajat itu, Janganlah keraskan bacaan Qur’an kalian!” (HR. al-Bukhari dan Imam Malik)

 • Luangkanlah waktu untuk menunggu datangnya waktu shalat. Meluangkan waktu menunggu datang nya waktu shalat bisa dilakukan di dalam masjid terutama bagi laki-laki, sedangkan bagi wanita maka lebih utama di rumah. Allah akan memberikan keutamaan dan fadhilah yang sangat banyak bagi orang yang menunggu waktu shalat, Sebagaimana Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam bersabda,
  “Senantiasa dihitung perbuatan seorang hamba itu sebagai pahala sholat selama ia menunggu datangnya waktu sholat, dan para malaikat (senantiasa) berdo’a untuknya, “Ya Allah ampunilah dia dan rahmatilah dia,” sampai seorang hamba itu selesai (melaksanakan sholat) atau ia berhadats, (ada yang bertanya); apa yang dimaksud dengan hadats, (kata Rasulullah); keluar angin dari lubang dubur baik bau maupun tidak” (HR.Muslim dan Abu Daud)
  Dalam hadits yang lain beliau bersabda, artinya,
  “Maukah aku beritahukan tentang beberapa hal, yang mana Allah akan menjadikannya sebagai pelebur dosa dan pengangkat derajat kalian? Para shahabat menjawab, “Tentu mau ya Rasulullah,” lalu Rasulullah bersabda, “Sempurnakan wudhu’ walau dalam keadaan tidak menyenangkan (spt; dingin), perbanyak langkah menuju masjid, menunggu sholat setelah melaksanakan sholat, maka yang demikian itu adalah ar-ribath, yang demikian itu ar-ribath.” (HR.Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Muslim)
  Ar-ribath adalah senantiasa menjaga kesucian, shalat dan ibadah maka pahalanya diumpamakan seperti jihad di jalan Allah.

Demikianlah kiat-kiat yang perlu kita perhatikan sebelum melak sanakan shalat. Dengan merealisasikan itu semua mudah-mudahan shalat kita menjadi shalat yang khusyu’ dan diterima disisi Allah Subhannahu wa Ta’ala . Amin. Wallahu a’lam bish shawab.
(Abu Abdillah Dzahabi)