Penutup

Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatNya sempurna semua amal shalih. Dengan pertolonganNya dan anugerah-Nya, usailah penyempurnaan buku ini. Untuk mengingat kembali pokok-pokok pembahasan kita, maka kami ringkas-kan sebagai berikut:

 • Kandungan Al-Qur’an berupa hidayah bagi kebaikan dunia dan akhirat.
 • Petunjuk itu telah terwujud dalam kenyataan yang telah dinikmati hingga musuh-musuh Islam pun menyaksikan-nya sebagaimana dijelaskan pada pembahasan yang lalu.
 • Memuliakan Al-Qur’an adalah membacanya, merenung-kannya dan mengamalkan isinya.
 • Kaum salaf ridhwanullahi ‘alaihim telah mempraktekkan pemuliaan Al-Qur’an secara perkataan dan perbuatan dengan sempurna sebagaimana telah disebutkan.
 • Dari seputar perbandingan keadaan kita saat ini dengan keadaan salaf ridhwanullahi ‘alaihim nampak jelas ke-engganan yang amat sangat pada kita dalam mewujudkan pemuliaan Al-Qur’an.
 • Pembahasan perbandingan itu telah sampai pada kesim-pulannya yaitu sebab-sebab keengganan.
 • Telah disebutkan beberapa perkara yang dapat membantu mengaplikasikan pemuliaan Al-Qur’an.

Sampai disini, saya mohon kepada Allah Subhannahu wa Ta’ala semoga menganugerahkan pertolongan kepada kita dan seluruh kaum muslimin untuk dapat mewujudkan pemuliaan kepada Al-Qur’an dan mudah-mudahan Allah menunjuki kita
–dengan hidayahNya– kepada kebaikan dunia dan akhirat.

Semoga shalawat dan salam terlimpahkan atas hamba dan rasulNya Muhammad Shalallaahu alaihi wasalam , keluarga serta para sahabat beliau.

Dr. Hafidz Ibnu Muhammad Al-Hikamy

Daftar Pustaka

 • Al-Qur’an Al-Kariim.
 • Akhlaku Hamlat Al-Qur’an, Al-Ajuri, Maktabat Ad-Daar.
 • Al-Ishabatu fi Tamyiz Ash-Shahabah, Ibnu Hajar, Maktabah Al-Kulliyyatul Azhariyyah
 • Adhwaul Bayaan, Asy-Syanqithi, Thab’atul Ula, Darul Ashfahani.
 • Al-Bidayah wan Nihayah, Ibnu Katsir, Thab’atul Ula Darul Kutub Al-Ilmiyyah.
 • Tarikhu Baghdad, Al-Khathiib, Darul Kitab Al-‘Arabi.
 • At-Tibyan fi Aadabi Hamlat Al-Qur’an, An-Nawawi, Tab’at Ats-Tsaniyah Darun Nafaais.
 • Tazdkiratul Huffadz, Adz-Dzahabi, Daru Ihyaaut Turats.
 • Tadzkiratus Saami’ wal Mutakallim, Abu Jama’ah, Daarul Kutubil Ilmiyah.
 • Tartibul Qamus, Az-Zawawi, Thab’atuts Tsaniyah Al-Hilabi Wasyarikaah.
 • Ta’dzimu Qadris Shalah, Al-Maruzi, Thab’atul Ula Maktabatud Daar.
 • Talkhishu Mustadrakil Hakim, Adz-Dzahabi, Bihasyiyatil Mustadrak.
 • Taisiirul Kalamil Mannan, Ibnu Sa’di, Thab’atul Jaamiatil Islamiyah.
 • Jamiul Bayaan, Ibnu Jarir, Ath-Thabari, Darul Ma’arif, Tahqiqu Ahmad Syakir.
 • Jamiul Bayan, Ibnu Jarir, Ath-Thabari, Daarul Fikr.
 • Al-Jami’u Li Ahkamil Qur’an, Al-Qurthubi, Thab’atu Tsalitsah Markazu Tahqiqit Turats.
 • Silsilatul Ahaditsis Shahihah, Al-Albani, Thab’atul Ula Al-Maktabul Islami.
 • Silsilatul Ahaaditsid Dha’ifah, Al-Albani, Thab’atul Ula Al-Maktabul Islami.
 • Sunanut Tirmidzi, Mathba’atul Hilabi wa Aulaaduh.
 • Sunanud Daraami, Daaru Ihyaais Sunnatin Nabawiyah.
 • Sunan Abi Daud, Tahqiqud Du’as.
 • Sunan Ibnu Majah, Daru Ihyait Turatsil ‘Arabi.
 • Sunan An-Nasa’i (Al-Mujtaba), Daru Ihyait Turats.
 • Siiru A’lamin Nubala’.
 • Syarhun Nawawi ‘ala Shahihi Muslim.
 • Shahihul Bukhari, Mathbu’ma’ Al-Fath, Al-Mathbaatus Salafiyyah.
 • Shahihu Muslim, Daru Ihyait Turats.
 • Shahihul Jami’, Al-Albani, Thab’atul Ula, Al-Maktabul Islamy.
 • Dha’iful Jami’, Al-Albani, Thab’atul Ula, Al-Maktabul Islamy.
 • Al-Gharatu ‘alal ‘Alamil Islami.
 • Fathul Bari, Ibnu Hajar, Al-Mathba’atus Salafiyyah.
 • Fadhailul Qur’an, Ibnu Katsir.
 • Al-Fawaid, Ibnul Qayyim, Mathba’atul Imam.
 • Lisanul ‘Arab, Ibni Mandzur, Daru Shadir.
 • Al-Muammilu Firraddi Ilal Amril Awwal, Abi Syamah, Dhimna Majmuir Rasailil Muniriyyah.
 • Majma’ Al-Bahraini Bizawaidil Mu’jimaini, Al-Haitsami, Thab’atul Ula, Maktabatus Shadiiq.
 • Mir Atuz Zamaan fi Tarikhil A’yaan, As-Sibthi Ibnul Jauzi, Markazu Ihyait Turats Jami’atu Ummul Qura.
 • Mustadrakul Hakim, Dar Kitabil ‘Arabi.
 • Musnad Imam Ahmad, Al-Maktabul Islami.
 • Al-Mu’jamus Shaghiir, At-Thabrani, Al-Maktabul Islami.
 • Al-Mu’allimu bi Fawaidi Muslim, Al-Maazuri, Daarul Gharbil Islami.
 • Muwatthaul Imami Malik, Kitaabus Sya’bi.
 • An-Nihaayatu fi Ghariibil Hadits, karya Ibnil Atsir, Al-Maktabatul Islamiyah.