Al-Qurraa’ as-Sab’ah (Tujuh Ahli Qira’at) yang terkenal, yang disebutkan oleh Abu Bakr bin Mujahid rahimahullah, dan dikhususkan penyebutan dikarenakan mereka –menurut Abu Bakr bin Mujahid- terkenal dengan ketelitian, amanah, dan lamanya mereka dalam menggeluti ilmu Qira’at, dan kesepakatan pendapat para Ulama untuk mengambil Qira’at dari mereka. Mereka itu adalah sebagai berikut:

Pertama: Abu ‘Amr bin al-‘Alaa’, gurunya para perawi. Dia adalah Ziyad bin al-‘Alaa’ bin ‘Ammar al-Mazini al-Bashri rahimahullah. Ada yang mengatakan bahwa namanya adalah Yahya, ada lagi yang mengatakan bahwa namannya adalah kunyahnya (Kunyah: nama yang didahului dengan kata Abu atau Ibnu). Dia wafat di Kufah pada tahun 154 H. Dan dua orang yang meriwayatkan Qira’at darinya adalah:ad-Duuriyy dan as-Suusiyy. Adapun ad-Duuriyy dia adalah Abu ‘Umar Hafsh bin ‘Umar bin ‘Abdil ‘Aziz ad-Duuriyy an-Nahwi rahimahullah. Ad-Duur adalah nama sebuah tempat di Baghdad. Dia wafat pada tahun 246 H. Sedangkan as-Suusiyy adalah Abu Syu’aib Shalih bin Ziyad bin ‘Abdillah as-Suusiyy rahimahullah, wafat tahun 261 H.

Kedua: Ibnu Katsir (bukan Ibnu Katsir ahli tafsir), beliau adalah ‘Abdullah bin Katsir al-Makkiy, dia adalah salah seorang Tabi’in, dan wafat di Makkah tahun 120 H. Dua orang yang meriwayatkan Qira’at darinya adalah:al-Bazziy dan Qunbul. Adapun al-Bazziyy dia adalah Ahmad bin Muhammad bin ‘Abdillah bin Abi Bazzah al-Muadzin al-Makkiy rahimahullah, dan memiliki nama kunyah Abul Hasan, wafat du Makkah tahun 250 H.

Adapun Qunbul dia adalah Muhammad bin ‘Abdirrahman bin Muhammad bin Khalid bin Sa’id al-Makkiy al-Makhzumi rahimahullah, dan memiliki nama kunyah Abu ‘Amr, dan dijuluki Qunbul. Ada yang mengatakan:”Mereka adalah Ahlul Bait di Makkah yang dikenal dengan al-Qanabilah.”. Dia (Qunbul) wafat di Mekah tahun 291H.

Ketiga: Nafi’ al-Madaniy rahimahullah, dia adalah Abu Ruwaim Nafi’ bin ‘Abdirrhaman bin Abi Nu’aim al-Laitsiy, berasal dari Ashfahan, dan wafat di Madinah tahun 169 H. Dua orang yang meriwayatkan Qira’at darinya adalah:Qaaluun dan Warasy. Adapun Qaaluun dia adalah ‘Isa bin Mainaa al-Madaniy rahimahullah seorang pengajar bahasa Arab, dan memiliki nama kunyah Abu Musa, dan Qaaluun adalah julukannya. Dan diriwayatkan bahwa Nafi’ menjulukinya dengan julukan tersebut karena bagusnya bacaannya. Karena kata “Qaaluun” dalam bahasa Romawi berarti bagus. Dia wafat di Madinah tahun 220 H.

Sedangkan Warasy dia adalah ‘Utsman bin Sa’id bin al-Mishriy rahimahullah, memiliki nama kunyah Abu Sa’id, dan Warasy adalah nama julukannya. Dia dijuluki dengan julukan tersebut ada yang mengatakan karena kulitnya yang sangat putih. Dia wafat di Mesir tahun 197 H.

Kempat: Ibnu ‘Amir asy-Syaami dia adalah ‘Abdullah bin ‘Amir al-Yahshubiy, seorang hakim di Dimasyq (Damaskus) pada masa kekhalifahan al-Walid bin ‘Abdil Malik. Dia diberi nama kunyah Abu ‘Imraan, dan dia termasuk salah seorang Tabi’in. Dia wafat di Dimasyq tahun 118 H. Dua orang yang meriwayatkan Qira’at darinya adalah:Hisyam dan Ibnu Dzakwan. Adapun Hisyam dia adalah Hisyam bin ‘Ammaar bin Nashir al-Qaadhiy ad-Dimasyqiy rahimahullah diberi nama kunyah Abul Walid, dan dia wafat di sana pada tahun 240 H.

Sedangkan Ibnu Dzakwan dia adalah ‘Abdullah bin Ahmad bin Basyir bin Zakwan al-Qurasiy ad-Dimasyqiy rahimahullah, dan diberi nama kunyah Abu ‘Amr. Dia lahir tahun 173 dan wafat di Dimasyq (Damaskus) tahun 242 H.

Kelima: ‘Ashim al-Kuufiy dia adalah ‘Ashim bin Abi an-Najuud, ada yang menamainya Ibnu Bahdalah, Abu Bakr dan dia adalah salah seorang Tabi’in. Wafat di Kufah tahun 128 H. Dua orang yang meriwayatkan Qira’at darinya adalah:Syu’bah dan Hafsh. Adapun Syu’bah dia adalah Abu Bakr bin Syu’bah bin ‘Abbas bin Salim al-Kuufiy rahimahullah, wafat di Kufah pada tahun 193 H.

Sedangkan Hafsh dia adalah Hafsh Sulaiman bin al-Mughirah al-Bazzaz al-Kuufiy rahimahullah, diberi nama kunyah Abu ‘Amr, dan dia adalah orang yang tsiqah (kredibel). Ibnu Ma’in rahimahullah berkata:”Dia lebih menguasai qira’at dibandingkan dengan Abu Bakr”. Dia wafat tahun 180 H.

Keenam: Hamzah al-Kuufiy dia adalah Hamzah bin Habib bin ‘Imarah az-Zayyat al-Faradhiy at-Taimiy, diberi nama kunyah Abu ‘Imarah. Dia wafat di Bahlawan pada masa kekhilafahan Abu Ja’far al-Manshur tahun 156 H. Dua orang yang meriwayatkan Qira’at darinya adalah:Khalaf dan Khalad. Adapun Khalaf dia adalah Khalaf bin Hisyam al-Bazzaz rahimahullah, diberi nama kunyah Abu Muhammad, wafat di Baghdad pada tahun 229 H.

Sedangkan Khallad dia adalah Khallad bin Khalid ash-Shairafiy al-Kuufiy rahimahullah, diberi nama kunyah Abu ‘Isa, dan wafat di sana tahun 220 H.

Ketujuh: al-Kisaa’i al-Kuufiy dia adalah ‘Ali bin Hamzah, Imam ahli Nahwu (tata bahasa Arab) kalangan Kufiyun, diberi nama kunyah Abul Hasan. Dinamakan al-Kissaa’i karena dia ihram memakai Kisaa’ (kain penutup Ka’bah). Dia wafat di Ranbawaih salah satu daerah di perkampungan ar-Ray, ketika hendak menuju ke Khurasan bersama ar-Rasyid tahun 189 H. Dua orang yang meriwayatkan Qira’at darinya adalah:Abul Harits danHafsh ad-Duuriy. Adapun Abul Harits dia adalah al-Laits bin Khalid al-Baghdadi rahimahullah, wafat pada tahun 240 H.

Sedangkan Hafsh ad-Duuriy dia adalah perawi (yang meriwayatkan Qira’at) dari Abi ‘Amr dan telah berlalu penjelasannya.

Adapun tiga imam Qira’at sebagai pelengkap (yang menggenapkan) Qira’at sepuluh adalah:

Kedelapan: Abu Ja’far al-Madaniy, dia adalah Yazid bin al-Qa’qa’, wafat di Madinah pada tahun 128, dan ada yang mengatakan tahun 132 H. Dua orang yang meriwayatkan Qira’at darinya adalah:Wardan dan Ibnu Jammaaz. Adapun Wardan dia adalah Abul Harits ‘Isa bin Wardan al-Madaniy rahimahullah, wafat di Madinah sekitar tahun 160 H.

Sedangkan Ibnu Jammaaz dia adalah Abu ar-Rabi’ Sulaiman bin Muslim bin Jammaaz al-Madaniy, wafat di sana (Madinah) tidak lama setelah tahun 170 H..

Kesembilan: Ya’qub al-Bashriy, dia adalah Abu Muhammad Ya’qub bin Ishaq bin Zaid al-Hadrami, wafat di Bashrah pada tahun 205 H, dan ada yang mengatakan tahun 185. Dua orang yang meriwayatkan Qira’at darinya adalah:Ruwais dan Rauh. Adapun Ruwais dia adalah Abul ‘Abdillah Muhammad bin al-Mutawakkil al-Lu’lu al-Bashriy rahimahullah, dan Ruwais adalah julukannya. Dia wafat di Bashrah pada tahun 238 H.

Sedangkan Rauh dia adalah Abul Hasan Rauh bin ‘Abdil Mu’min al-Bashriy an-Nahwiy, wafat tahun 234 H atau 235 H.

Kesepuluh: Khalaf, dia adalah Abu Muhammad Khalaf bin Hisyam bin Tsa’lab al-Bazzaar al-Baghdadiy, wafat tahun 229 H, dan ada yang mengatakan bahwa tahun kematiannya tidak diketahui. Dua orang yang meriwayatkan Qira’at darinya adalah: Ishaq dan Idris. Adapun Ishaq dia adalah Abu Ya’qub Ishaq bin Ibrahim bin’Utsman al-Warraq al-Marwaziy al-Baghdadiy, wafat pada tahun 286 H.

Sedangkan Idris dia adalah Abul Hasan Idris bin ‘Abdil Karim al-Baghdadiy al-Haddaad. Dia wafat pada hari ‘Idul Adha tahun 292 H.

Dan sebagian mereka (para Ulama) menambahkan empat Qira’at lagi di samping kesepuluh Qira’at di atas, yaitu:

Pertama:Qira’at al-Hasan al-Bashriy, mantan budak kaum Anshar, salah seorang Tabi’in senior yang terkenal dengan kezuhudannya. Dia wafat tahun 110 H.

Kedua:Qira’at Muhammad bin ‘Abdirrahman yang dikenal dengan nama Ibnu Muhaishin wafat tahun 123 H. Dan dia adalah salah satu guru dari Abi ‘Amr.

Ketiga:Qira’at Yahya bin al-Mubarak al-Yazidi an-Nahwiy, dari Baghdad, dan ia mengambil (belajar Qira’at) dari Abi ‘Amr dan Hamzah. Ia adalah salah satu guru dari ad-Duuriy dan as-Suusiy. Ia wafat tahun 202 H.

Keempat:Qira’at Abil Farj Muhammad bin Ahmad asy-Syanbuudziy wafat tahun 388 H.

(Sumber:مباحث في علوم القرآن karya Syaikh Manna’ al-Qaththan, Maktabah al-Ma’arif Riyadh hal 182-186. Diposting oleh Abu Yusuf Sujono)