Tanya :

Hukum Zakat Emas yang Dipakai Secara Berlebihan

Jawab :

Emas dan sutera dihalalkan bagi kaum wanita tapi tidak bagi kaum pria, sebagaimana disebutkan dalam riwayat dari Rasulullah , bahwa beliau bersabda: “Telah dihalalkan emas dan sutera bagi kaum wanita umatku, dan diharamkan bagi kaum pria.” Hadits ini dikeluarkan oleh Ahmad, An-Nasai dan At-Tirmidzi dan dishahihkannya, dari hadits Abu Musa bin Al-Asy’ari radhiallaahu anha. Para ulama berbeda pendapat tentang zakat perhiasan, apakah wajib mengeluarkan zakat perhiasan atau tidak? Sebagian ulama berpendapat bahwa emas harus dizakatkan kecuali emas yang digunakan untuk perhiasan, maka menurut mereka tidak ada kewajiban zakat pada emas perhiasan, baik yang dikenakan maupun yang disimpan. Ulama lainnya berpendapat bahwa wajib zakat pada emas perhiasan, dan inilah pendapat yang benar, yaitu wajib zakat pada emas perhiasan jika telah mencapai nishab dan telah mencapai haul karena dalilnya yang bersifat umum. Nisab emas adalah sembilan puluh dua gram, jika emas perhiasan telah mencapai sembilan puluh dua gram maka emas perhiasan itu wajib dizakati, dan zakatnya itu adalah dua setengah persennya pada setiap tahun. Jadi jika jumlah emas itu seribu gram maka yang dizakatkan adalah dua puluh lima gramnya setiap tahun. Dan telah diriwayatkan dari Rasulullah , bahwa seorang wanita datang menemui beliau dan di tangan putrinya melingkar dua gelang emas, maka beliau bersabda: “Apakah engkau mengeluarkan zakat ini (gelang emas)?”, wanita itu menjawab: “Tidak”, maka beliau bersabda: “Apakah engkau senang jika Allah melingkarkan gelang padamu di hari Kiamat dengan dua gelang yang terbuat dari api?”. Perawi hadits ini, yaitu Abdullah bin Amr bin Al-Ash t berkata: Lalu wanita tersebut melepaskan kedua gelang itu dan memberikannya kepada Rasulullah r sambil berkata: “Kedua gelang ini untuk Allah dan Rasul-Nya”. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa’i dengan sanad yang Shahih. Berkata Ummu Salmah ra, ia seorang wanita yang menggunakan kalung emas: “Wahai Rasulullah, apakah ini simpanan yang terlarang?”, beliau menjawab: “Jika harta itu telah mencapai nishab dan haul untuk dikeluarkan zakatnya maka zakatilah, sebab itu bukan barang simpanan.” Diriwayatkan oleh Abu Daud, Ad-Daruquthni dan dishahihkan oleh Al-Hakim. Dan telah dikeluarkan oleh Abu Daud dari hadits Aisyah x dengan sanad yang shahih, ia berkata: “Rasulullah r datang menemuiku dan di tanganku terdapat perhiasan yang terbuat dari perak, maka beliau bersabda: “Apa ini wahai Aisyah?”, Aku menjawab: “Aku membuatnya sendiri agar aku berhias untukmu wahai Rasulullah”, beliau bersabda: ” Apakah engkau mengeluarkan zakat untuk hartamu itu?”, Aku menjawab: “Tidak atau apa yang Allah kehendaki”, beliau bersabda: ” Zakat yang engkau keluarkan itu dapat menyelamatkan engkau dari Neraka”. Hadits ini dishahihkan oleh Al-Hakim sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafizh Ibnu Rajab dalam Bulughul Maram. Dalil-dalil ini menunjukkan bahwa barangsiapa yang tidak berzakat maka harta itu menjadi barang simpanan yang mana pemiliknya akan disiksa pada hari Kiamat, Na’udzu Billah.