Tokoh-tokoh

Di antara para penyeru kepada pemikiran ini di zaman ini adalah:

Allamah asy-Syinqitihi

Dia adalah Muhammad al-Amin bin Muhammad al-Mukhtar bin Abdul Qadir bin Ya’qub bin Jakin al-Amir, moyang orang-orang Jankiyin salah satu marga dari kabilah Himyar.

Beliau lahir di Syinqith Mauritania tahun 1335 H, tumbuh di rumah mulia yang menyintai ilmu dan ulama, bapaknya wafat ketika dia masih kecil maka pamannya mengasuhnya.

Di rumah pamannya ini beliau memulai menuntut ilmu, diawali dengan menghafal al-Qur`an, satra, dasar-dasar nahwu, sirah dan nasab bangsa Arab. Setelah itu beliau meningkat dengan belajar kepada ulama-ulama negerinya seperti Syaikh Muhammad bin Shalih al-Akhram, Syaikh Ahmad bin Umar dan lainnya. Setelah itu beliau menangani urusan fatwa, kesohor dengan keahliannya dalam memutuskan perkara dan firasat sehingga berhasil meraih kepercayaan ulama-ulama negerinya.

Beliau datang ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji dan selama di sana beliau bertemu dengan Amir Khalid as-Sudairi yang memintanya untuk tetap tinggal karena sang Amir melihat keluasan ilmu beliau, sang Amir meminta beliau untuk menemui Syaikh Abdullah az-Zahim dan Syaikh Abdul Aziz bin Shalih, maka beliau setuju untuk tinggal di Madinah sebagai mufassir al-Qur`an dengan permintaan Raja Abdul Aziz.

Beliau mempunyai metode tersendiri dalam menafsirkan, di mana beliau memaparkan pendapat para ulama secara lengkap lalu memilih yang menurutnya kuat tanpa fanatik kepada salah satu madzhab.

Selama di Saudi beliau aktif dalam membuka ma’had-ma’had ilmiah sebagai wadah pendidikan bagi anak-anak muda di atas ilmu yang shahih dan akidah yang lurus. Beliau juga berperan dalam mendirikan Universita Islam Madinah, selain aktif dalam beberapa kuliah umum di beberapa universitas. Beliau juga menjadi anggota Hai`ah Kibar Ulama Saudi Arabiah dan anggota Majlis Pendiri Rabithah Alam al-Islami di Makkah.

Beliau wafat tahun 1393 H dengan meninggalkan karya-karya ilmiah yang banyak, sebagian sudah tercetak dan sebagian lain masih dalam bentuk manuskrip, salah satu karya besar berliau adalah, Adhwa` al-Bayan fi Idhah al-Qur`an bi al-Qur`an.

Syaikh Bin Baz

Dia adalah Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman Alu Baz, lahir di Riyadh tahun 1330 H dengan kedua mata yang sehat, namun pada tahun 1346 H kedua matanya melemah lalu penglihatannya hilang total di awal tahun 1350 H.

Mengawali menuntut ilmu sejak kecil, beliau hafal al-Qur`an sebelum baligh dan menerima ilmu-ilmu Islam dari ulama-ulama besar di masanya, di antara mereka adalah Syaikh Abdul Aziz alu asy-Syaikh, Syaikh Saad bin Hamd bin Atiq, Syaikh Hamd bin Faris, Syaikh Muhammad bin Ibrahim alu asy-Syaikh, mufti Kerajaan Arab Saudi dalam kurun waktu yang panjang.

Beliau pernah menjabat sebagai wakil Rektor Universitas Islam Madinah sampai Syaikh Muhammad bin Ibrahim alu as-Syaikh sebagai rektor wafat pada tahun 1390 H dan beliau menggantikannya sapai tahun 1395 H, di mana di tahun ini beliau diangkat menjadi Direktur Umum Idarah al-Buhuts al-Ilmiah wal Ifta` wad Da’wah wal Irsyad, jabatan beliau ini setara dengan seorang menteri, kemudian beliau diangkat menjadi Mufti ‘Amirul Mukminin untuk Kerajaan Saudi Arabiah yang juga setingkat menteri. Beliau juga menjabat sebagai ketua Majlis A’la lil Masajid sedunia, ketua al-Majma’ al-Fiqhi al-Islami yang menginduk kepada Rabithah Alam al-Islami sekaligus ketua Majlis Pendiri Rabithah.

Syaik Bin Baz sangat aktif di bidangnya, berdakwah kepada Allah dengan ilmunya yang luas, beramar ma’ruf dan bernahi mungkar, memiliki sikap tegas atas ahli bid’ah dan berupaya keras menegakkan tauhid di muka bumi sehingga manfaat ilmunya dirasakan oleh kaum muslimin dari berbagai kalangan di dunia Islam.

Di antara buku-buku beliau adalah Nadq al-Qaumiyah al-Arabiyah, Hukmul Islam fi Man Tha’ana fil Qur`an war Rasul, al-Jihad fi Sabilillah, al-Fawaid al-Jaliyyah fil Mabahits al-Faradhiyah, di samping fatwa-fatwa dan risalah-risalah yang berserakan di mana-mana.

Syaikh Bin Baz wafat di Thaif Shubuh Kamis 17 Muharram 1420 H.

Syaikh al-Albani

Dia adalah Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, syaikh hadits terkenal dan pemilik karya-karya ilmiah yang berharga dan tahqiq-tahqiq yang bernilai, lahir di Asyqudarah Albaniah 1914 M dalam keluarga berilmu.

Keluarganya membawanya berhijrah ke Damaskus setelah Albaniah dikuasai oleh Raja Ahmad Zogho dan menetapkan paham sekuler ala Mushthafa Atatruk di Turki.

Bapak al-Albani bermadzhab Hanafi fanatik hal ini memberi pengaruh pada diri beliau sehingga beliau mengawali belajar fikih ala madzhab Hanafi, namun setelah itu beliau mengalihkan perhatian besarnya kepada sunnah sehingga beliau menjadi salah satu ulama besar di bidangnya yang ditunjuk dengan jari.

Dalam buku-bukunya beliau menyeru kaum muslimin untuk rujuk kepada al-Qur`an dan sunnah dalam segala persoalan agama baik akidah maupun fikih bagi siapa yang mempunyai kapasitas untuk itu.

Beliau menulis banyak karya, di antaranya Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah, Silsilah al-Ahadits adh-Dhaifah, Shahih al-Jami’ ash-Shaghir, Dhaif al-Jami’ ash-Shaghir, Shahih at-Targhib wa at-Tarhib, Dhaif at-Targhib wa at-Tarhib…Dan masih banyak lagi.

Di samping itu beliau juga melahirkan ulama-ulama di antara mereka adalah Muhammad Id al-Abbasi, Khairuddin Wanili, Syaikh Muqbil bin Hadi al-Wadi’i dan masih banyak lagi.

Syaikh al-Albani wafat pada 21 Jumadil Ula 1420 H.

Dari al-Mausu’ah al-Muyassarah, isyraf Dr. Mani’ al-Juhani.