Ahmad bin Abi al-Hawari berkata:’Aku bertanya kepada Sufyan bin ‘Uyainah:’Bagaimanakah orang yang dikategorikan zuhud di dunia itu?’ Dia menjawab:”Disebut zuhud apabila seseorang mendapatkan nikmat ia bersyukur dan ketika menerima musibah ia bersabar.”(Hilyatul Auliyaa’)