Salah seorang ahli hikmah pernah berkata, “Di dalam kehidupan ini terdapat dua macam kedhaliman : (1) kedhaliman dalam hal ilmu dan (2) kedhaliman dalam hal harta. Yang dapat menyelamatkanmu dari kedhaliman ilmu adalah ibadah (mengamalkan ilmu tersebut), dan yang dapat menyelamatkanmu dari kedhaliman harta adalah dengan bersikap zuhud terhadapnya.”