Pemikiran dan Keyakinan

12- Al-Habasyi mengeluarkan fatwa-fatwa sesat, misalnya dia membolehkan bertaktik untuk meloloskan diri dari hukum agama

, melihat, berjabat tangan dan ikhtilath dengan wanita adalah mubah, bahkan seorang istri boleh keluar rumah dengan berdandan dan bau harum sekalipun suaminya tidak membolehkan.

13- Al-Habasyi membolehkan jual beli anak, mempersilakan masyarakat tidak menzakati uang, karena menurutnya zakat berlaku pada emas dan perak, bukan uang, menghalalkan riba, membolehkan shalat dalam keadaan najis.

14- Pengikut aliran ini terdapat di Amerika dan Kanada, di dua negera ini mereka membuat perubahan kiblat sendiri sampai 90 derajat, dengan alasan bahwa bumi adalah sepruh bulat seperti separuh buah jeruk.

15- Di pusat aliran ini, Lebanon, mereka hanya mau shalat setelah kaum muslimin shalat, mereka dikenal kekurangajarannya terhadap para imam masjid, menyampaikan pemikiran dimasjid-masjid dengan cara tidak sopan, bahkan melakukan pemukulan terhadap imam-imam masjid.

Akar pemikiran

Akar pemikiran aliran ini berpulang kepada:

1- Madzhab Asy’ari dari kalangan muta`akhkhirin dalam urusan sifat yang dekat dengan madzhab Jahmiyah.

2- Madzhab Jahmiyah dan Murji`ah dalam masalah iman.

3- Tarekat-tarekat sufi sesat seperti Rifa’iyah dan Naqsyabandiyah.

4- Akidah-alidah dari aliran kebatinan.

5- Kumpulan pemikiran dan manhaj sesat yang menyatu untuk menghancurkan Islam dan memecah belah kaum muslimin, dan dalam hal ini mereka mendapatkan dukungan dari kekuatan luar yang memusuhi Islam.

Dari al-Mausu’ah al-Muyassarah, isyraf Dr. Mani’ al-Juhani.