Pengantar

Segala puji hanya bagi Allah Subhaanahu wa Ta’ala semata, Dzat satu-satunya yang telah menciptakan manusia sebaik-baik makhluk. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah keharibaan Rasulullah, keluarga, sahabat dan pengikut beliau sampai hari zaman.

Kondisi kaum Muslimin semakin hari semakin memprihatinkan, mereka telah jauh meninggalkan agama yang hanif ini. Kesyirikan, perkara bid