Pengantar

Segala puji hanya bagi Allah Subhaanahu wa Ta’ala semata, Dzat satu-satunya yang telah menciptakan manusia sebaik-baik makhluk. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah keharibaan Rasulullah, keluarga, sahabat dan pengikut beliau sampai hari zaman.

Kondisi kaum Muslimin semakin hari semakin memprihatinkan, mereka telah jauh meninggalkan agama yang hanif ini. Kesyirikan, perkara bid’ah tumbuh subur, kejahatan meraja lela, kemaksiatan menjadi komoditi yang menggiurkan, kemerosotan moral di kalangan remaja menjadi hal yang biasa sehingga bergaulan bebas menjadi trand masa kini. Yang lebih parah lagi banyak ditemui anak lahir tanpa diketahui siapa bapak dan ibunya, pengguguran kandungan marak kita lihat dan kita dengar, baik akibat hubungan di luar nikah atau karena alasan tertentu yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah.

Dalam rangka memberikan wawasan kepada seluruh kaum Muslimin berkaitan dengan permasalahan ini, maka tema ini sengaja kami angkat, sehingga duduk permasalahan sebenarnya menjadi jelas di tinjau dari perspektif fiqh Islam.

Kami-pun berharap semoga tema ini bermanfa’at bagi kaum Muslimin semua. Dan kita memohon semoga Allah Ta’ala senantiasa memberikan kekuatan dan memberikan petunjuk kepada kita semua, sehingga kita terhindar dari segala bentuk penyimpangan syari’at yang ada. (redaksi)