tttNama dan Nasabnya

Beliau adalah Abdullah bin Yusuf bin Ahmad bin Abdullah bin Yusuf, Abu Muhammad, Jamaludin, Ibnu Hisyam, seorang imam yang berasal dari arab.

Beliau dilahirkan di Qahirah (Mesir) pada tahun 708 H. Di masa mudanya beliau menyibukan diri dengan mempelajari ilmu-ilmu bahasa Arab, hingga beliau menguasainya dan menjadi seorang yang ternama. Selain itu beliau adalah seorang yang shaleh dan juga wara’ (menjauhkan diri dari sesuatu yang syubahat).

Guru-Guru Beliau

Dalam menuntut ilmu, beliau belajar kepada beberapa guru. Diantara guru-guru beliau adalah:
1. Ali bin Syiraj
2. Abi Hayyan, dari beliau Ibnu Malik mendengar Diwan Zuhair bin Abi Sulma.
3. Syaikh Tajuddin At-Tabrizi.

Beliau memperdalam madzhab Imam Asy-Syafi’i, namun kemudian beliau berpindah ke madzhab Hambali.

Perkataan Ulama Tentangnya

Syaikhul Islam Ibnu Hajar Al-‘Asqalani rahimahullah berkata: “Ibnu Hisyam menjadi satu-satunya orang yang merangkul faidah-faidah ilmu bahasa arab dan melakukan penelitian-penelitian yang sangat teliti, yang dengannya ia menemukan penemuan-penemuan yang sangat menakjubkan. Selain itu juga beliau mempunyai kemampuan dalam berbicara”.

Ibnu Khuldun berkata: “Kami masih berada di daerah Magrib, kami mendengar ada seorang ulama bahasa arab yang muncul di Mesir, yang mana ia dipanggil dengan Ibnu Hisyam, ia lebih pandai dari Sibawaihi”

Karya Tulis Beliau

Beliau mempunyai banyak karya tulis khususnya pada ilmu bahasa arab, diantara karya beliau adalah:

1. Maghani Al-Labib ‘an Kutubi Al-A’araib
2. ‘Umdatu Thalib Fi Tahqiqi Tashrif Ibni Hajib
3. Raf’u Khashashah ‘An Qira atil Khulashah
4. Al-I’rab ‘an Qawa’id Al-‘Arabiyyah
5. Audhahul Masalik Ila Alfiyah Ibni Malik
6. Nazahatu Ath-Tharfi Fi ‘Ilmi Sharfi
7. Mauqidul Adzhan, ini adalah kitab teka-teki di dalam ilmu nahwu

Wafat Beliau

Beliau rahimahullah wafat pada hari kelima pada bulan Dzul Qa’dah tahun 761 H, dan dikuburkan Babu An-Nashr di Qahirah (Mesir), semoga Allah melimpahkan rahmat kepada beliau.

[Sumber: Kitab Audhahul Masalik Ila Alfiyati Ibni Malik, di bab Biografi Penulis]