dsNama Dan Nasabnya

Beliau adalah Imam Al-Alamah Abul Hasan Ali bin Ala Uddin Ali bin Muhammad bin Abi ‘Izzi Al-Hanafi Al-Adzra’I Ash-Shalihi Ad-Dimasqi.

Beliau dilahirkan pada tahun 731 H dan menurut pendapat yang kuat beliau lahir di kota Damaskus, ini tidak lain karena bapaknya dan kakeknya berdomisili di kota tersebut.

Beliau dilahirkan di sebuah keluarga yang mulia, ayahnya adalah seorang hakim, demikian juga kakeknya, beliau adalah seorang pimpinan majlis kehakiman.

Beliau belajar kepada Imam Abul Fida’ Imaduddin Ibnu Katsir, ini sebagaimana yang disebutkan di beberapa kitib syarah At-Thahawiyah.

Jabatan Ilmiyah beliau

Diantara jabatan ilmiyyah yang beliau tekuni adalah:

1. Mengajar Di Qimaziyyah pada tahun 748 H
2. Mengajar di sekolah Ar-Rakniyyah pada tahun 777 H
3. Mengajar di ‘Izziyyah Al-Barraniyyah pada tahun 784 H
4. Mengajar di Jauhariyyah
5. Khatib di Husban
6. Hakim madzhab Hanafiyyah di kota Damaskus

Karya Tulis Beliau

Diantara karya tulis beliau:

1. Kitab syarah Aqidah Thahawiyyah
2. Kitab Al-Ittiba yang membantah orang-orang yang mewajibkan taklid kepada Imam Abu Hanifah.
3. Kitab Tanbih ‘Ala Musykilatil Hidayah
4. Kitab An-Nur Al-Lami’u Fii ma Ya’malu Bihi Fil Jami’, dan selainnya

Ujian Yang Beliau Alami

Beliau rahimahullah mendapatkan ujian dengan sebab penentangan beliau terhadap qosidah Ibnu Aibak yang mana ia memuji Nabi [I]shallallahu ‘alaihi wasallam, akan tetapi pujiannya terjatuh pada kesalahan yaitu ghuluw, ia mengatakan: “Cukuplah Nabi sebagai penolongku, aku memohon syafa’at kepadamu, aku bertawasul kepadamu, dan seterusnya”, dengan sebab ini beliau dihukum dan dipenjara.

Wafatnya beliau

Beliau wafat di bulan Dzulhijjah 792 H
[Sumber: Kitab Tahdzib Syarah Aqidah Ath-Thahawiyyah]