hunainNama dan Nasabnya 

Beliau adalah An-Nudhair bin Al-Harits bin Al-Qamah bin Kaladah bin Abdil Manaf bin Abdil Dar bin Qushai. Beliau masuk Islam pada peperangan Hunain, Rasulullahshallallahu ‘alaihi wasallam memberinya ghanimah (rampasan perang) berupa seratus ekor onta.

Ada yang mengatakan: “Bahwa beliau termasuk Muhajirin”. Nudhair bin Harits berhijrah ke Habasyah kemudian ia datang ke Makkah, kemudian ia murtad dari Islam, yang setelahnya masuk Islam kembali ketika Fathul Makkah.

Sifat-Sifat Terpuji Beliau

Diantara sifat-sifat yang terpuji yang beliau miliki diantaranya:

1. Banyak bersyukur kepada Allah ta’ala atas hidayah yang ia dapatkan. Beliau banyak bersyukur atas nikmat Islam, yang mana ia tidak diwafatkan sebagaimana saudaranya An-Nadru dan nenek moyangnya.

2. Beliau mempunyai fikiran yang cemerlang dan penuh hikmah. Beliau termasuk sesepuh Quraisy, dan beliau adalah orang yang terpandai dari mereka.

3. Beliau adalah orang yang lembut.

Salah satu dari kisahnya bersama Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam 

An-Nudhair menceritakan tentang permusuhannya terhadap Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, yang mana beliau keluar bersama kaumnya dari suku Quraisy ke daerah Hunain, yang mana ketika itu mereka berada di atas agama nenek moyang mereka (Musyrik). Beliau berkata: “Kami ingin menolong Muhammad jika ia terkena musibah, akan tetapi hal itu tidak memungkinkan bagi kami, ketika beliau shallallahu ‘alaihi wasallam berada di Al-Ja’ranah (sebuah daerah), demi Allah ketika aku berada pada kondisiku, tiba-tiba Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menyapaku dan berkata: “Apakah engkau Nudhair?” 

Aku menjawab: “Ya”

beliau shallallahu ‘alaihi wasallam berkata: ” (kondisi)Ini adalah lebih baik daripada apa yang engkau niatkan pada perang Hunain, yang mana Allah menghalangi engkau darinya”.

Maka Akupun dengan segera mendekati beliau, beliau shallallahu ‘alaihi wasallam berkata: “Telah tiba waktunya bagimu untuk melihat apa yang engkau putuskan”,
Aku menjawab: “Sungguh aku telah mengetahuinya, seandainya ada bersama Allah tuhan selainnya, maka Allah tidak membutuhkannya, dan sesungguhnya aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak di sembah kecuali Allah, yang tidak ada sekutu baginya”.

Maka Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berdoa: ” Ya Allah, tambahkanlah baginya keyakinan yang kokoh “.

Nudhair berkata: “Demi zat yang mengutusnya dengan kebenaran, seakan akan hatiku kokoh di atas agama Islam laksana kokohnya batu”. 

Nudhair berkata kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam“Engkau telah menunjukan hatiku kepada kebenaran”.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berkata: “Alhamdulillah yang telah memberimu hidayah”.

Nudhair pernah berkata: “Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kami dengan Islam, dan dengan Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam, serta kami tidak mati pada keyakinan yang nenek moyang (kami) mati di atasnya , dan keyakinan saudara-saudara dan sepupu-sepupu kami terbunuh padanya”.

Wafatnya beliau

Beliau keluar menuju Asy-Syam untuk berjihad di peperangan Yarmuk, pada peperangan itu beliau terbunuh sebagai seorang yang syahid, tepatnya pada bulan Rajab tahun 15H pada kekhalifahan Umar bin Khaththab radhiyallahu ‘anhu.

[Sumber: Al-Ishabah Fi Ma’rifati Shahabah dan Islam Story.com]