Lukman pernah berkata kepada anaknya:

Wahai anakku, bertakwalah kepada Allah dan janganlah engkau memperlihatkan kepada manusia seakan-akan engkau takut kepada Allah, agar mereka memuliakanmu dengan itu, sementara hatimu bermaksiat (tidak takut kepada Allah -pent).

[Al-Bidayah Wa An-Nihayah, jilid 3].