PENUTUP DAN SERUAN

Setelah keagungan Dinul Islam menjadi jelas bagi pembaca yang setia, dan bahwasanya Islam adalah satu-satunya jalan keselamatan di sisi Allah subhanahu wata’aala, dan bahwa sesungguhnya masuk Islam itu wajib atas setiap orang, maka ini adalah seruan untuk pembaca agar masuk agama (din) Islam. Pembaca boleh bertanya tentang teknis masuk Islam. Dan jawabannya adalah bahwa sesungguhnya seseorang itu masuk Islam dengan fitrah dan dasar awal ciptaannya, karena setiap bayi yang lahir di muka bumi ini dilahirkan berdasarkan fitrah, yaitu agama Islam. Setiap orang dilahirkan dalam keadaan telah berikrar dan mengakui Penciptanya, mencintai dan menghadapkan diri kepada-Nya.

Dan apabila ia tetap berada di atas fitrah tersebut, maka pada dasarnya dia adalah seorang muslim dan tidak perlu memperbaharui masuk Islam bila telah berusia baligh dan berakal.

Adapun apabila ia tumbuh di antara kedua orang tua non muslim dan telah menganut agama yang dianut oleh keduanya, atau telah menganut agama apa saja selain Islam, maka ia wajib menanggalkan agamanya yang terdahulu lalu masuk Islam, dengan cara mengu-capkan kesaksian “Bahwasanya tiada yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah”, kemudian dilanjut-kan dengan mempelajari apa-apa yang seharusnya ia lakukan untuk menegakkan syi’ar-syi’ar agamanya (Islam), seperti menegakkan shalat dan hal-hal sebagai-mana telah disebutkan dahulu.

Akhirnya, seruan akhir kami adalah bahwa sesungguhnya segala puji itu adalah milik Allah, Rabb bagi semesta alam, dan semoga shalawat dan salam tetap Dia curahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan segenap para shahabatnya.