Mukaddimah

Insya Allah, akan disajikan pengenalan terhadap kitab-kitab as-Sunnah secara ringkas dalam sesi ilmu hadits ini secara berkala, mudah-mudahan bermanfaat.

1. Kitab al-Muwaththa` Karya Imam Malik

a. Pengarangnya

Beliau adalah Abu Abdillah, Malik bin Anas al-Ashbuhi, Imam Dar al-Hijrah (Madinah), bahkan imam kaum Muslimin pada masanya. Imam adz-Dzahabi berkata, “Ia adalah seorang Imam, al-Hafizh, Faqih umat, Syaikhul Islam…”

b. Kitab al-Muwaththa`

Tema ini mencakup hadits-hadits Rasulullah SAW, perkataan para shahabat dan fatwa Tabi’in.

c. Sebab Penamaannya

Dinamakan demikian karena dua hal: Pertama, karena melaluinya beliau hadits menginjakkan hadits tersebut (terjemah harfiah kata Wathi`a, dan Muwaththa` adalah ism Maf’ul-red), maksudnya memudahkannya bagi manusia.

d. Jumlah Haditsnya

Jumlah hadits dalam al-Muwaththa`, riwayat Yahya bin Yahya al-Andalusi mencapai 853 hadits. Abu Bakr al-Abhari berkata, “Secara global, Atsar dari Nabi SAW, para shahabat dan Tabi’in yang terdapat di dalam al-Muwaththa`ada 1270 hadits, yang berupa Musnad (memiliki sanad) berjumlah 600 hadits, Mursal berjumlah 222 hadits dan Mauquf berjumlah 613 hadits serta dari perkataan Tabi’in berjumlah 295 hadits.

Bisa jadi, jumlahnya berbeda-beda dikarenakan adanya perbedaan riwayat-riwayat al-Muwaththa` dari Imam Malik. Sebab lainnya, karena beliau selalu merapikan dan mengevaluasinya, di mana dalam mengarang dan merapikannya itu beliau lakukan selama 40 tahun.

e. Syarah-Syarah al-Muwaththa`

Di antara kitab-kitab syarah terpenting al-Muwaththa` adalah:
1. al-Istidzkar Fi Syarh Madzahib’Ulama al-Amshar
2. at-Tamhid Li Ma Fi al-Muwaththa` Min al-Ma’ani Wa al-Asanid, kedua kitab ini karya Ibn ‘Abd al-Barr (W.463)
3. Syarh al-Imam az-Zurqani ‘Ala al-Muwaththa`
4. Syarh al-Imam as-Suyuthi

Wallahu a’lam. (AH)