قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي.. رواه ابن ماجه
“Allah Ta’ala melaknat (orang) yang menyuap dan (orang) yang menerima suap.” (HR. Ibnu Majah, hadits shahih)