Tujuan-tujuan Umum Jamaah dan strategi Gerakan

1- Memperkokoh jalinan persaudaraan di antara anggota Jamaah dan organisasi-organisasi Islam lainnya.

2- Bekerja sama dengan berbagai pihak dalam menghidupkan khazanah warisan ilmiah Islam.

3- Mendidik anak-anak muda dari sisi keilmuan, pengetahuan dan sosial.

4- Di sampul Majalah at-Tauhid tercantum beberapa tujuan yang ingin direalisasikan oleh Jamaah:

– Dakwah kepada tauhid murni lagi bersih dari segala noda, dakwah kepada cinta kepada Allah dengan cinta yang shahih lagi benar yang tercermin dalam ketaatan kepadaNya dan ketakwaan kepadaNya, dakwah kepada cinta Rasulullah saw dengan cinta yang benar lagi shahih yang tercermin dalam sikap meneladani dan mengikutinya.

– Dakwah kepada Islam dengan dua sumbernya yang jernih, al-Qur`an dan sunnah, menjauhi bid’ah dan perkara yang diada-adakan.

– Dakwah menggabungkan dunia dengan agama dengan tali yang paling kokoh, dalam akidah, amal dan akhlak.

– Dakwah kepada pembentukan masyarakat muslim, berhukum kepada apa yang diturunkan Allah, bahwa penerapan syariat apa pun selain syariatNya merupakan pelanggaran terhadap hak Allah dan penentangan terhadap kekuasaanNya.

5- Mewaspadai bahaya aliran-aliran pengusung hawa nafsu terhadap pribadi dan masyarakat. Menghadang gerak laju orang-orang sufi ektrim, orang-orang pengingkar sunnah dan orang-orang pembawa pemikiran sekuler, ilhad dan zindik.

6- Berusaha mempersatukan kaum muslimin di bawah akidah yang satu dan manhaj tasyri’ yang satu di atas manhaj salaf, karena akhir umat ini tidak menjadi baik kecuali dengan sesuatu yang telah membuat awal umat ini baik.

7- Dakwah kepada tajdid agama di atas petunjuk salaf dan para imam sunnah. Membuka pintu ijtihad untuk mengetahui hukum-hukum Allah dalam perkara-perkara baru menurut kaidah-kaidah syar’i. Menggunakan langkah-langkah yang bijak tanpa tergesa-gesa atau konfrontasi dalam menegakkan syariat Allah di muka bumi.

Dari al-Mausu’ah al-Muyassarah, isyraf Dr. Mani’ al-Juhani.