Keanehan dari orang yang mengucapkan perkataan tentang seseorang (menggunjing)adalah, jika perkataan itu dilaporkan kepada yang bersangkutan maka akan mendatangkan madharat baginya.

Dan jika perkataan itu tidak disampaikan maka dia juga tidak memberikan manfa’at kepadanya.