Nama dan Nasabnya 

Nama beliau adalah Ali bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm bin Ghalib bin Shalah bin Khalaf bin Ma’dan bin Sufyan bin Yazid al-Farisi , kemudian berpindah ke Andalus dan menjadi warga negara Andalus Cordoba.

Kelahiran beliau

Beliau dilahirkan di Cordoba pada tahun 384 H.

Pertumbuhan beliau

Beliau tumbuh dan besar di dalam keluarga yang sejahtera. Beliau dianugrahi kecerdasan yang luar biasa, dan pemikiran (yang cemerlang –red), serta kitab-kitab yang sangat berhaga. Ayah beliau adalah seorang pembesar di cordoba, yang menjabat di bagian kementrian negara al-‘Amiriyah.

Perjalanan menuntut ilmu dan ijtihad beliau

Adz Dzahabi berkata di dalam kitabnya: “Dikatakan bahwa beliau belajar pertama kali madzhab Imam asy-Syafi’i, kemudian ijtihad beliau menjadikannya menolak qiyas, baik qiyas yang Jali (jelas) maupun yang khafi (tidak nampak), beliau mengambil dhahir nash, dan keumuman al-Kitab (Al-Qur an) dan As-Sunnah, mengambil kaidah (Bara atul ashl): (Yaitu bahwa seseorang pada asalnya terbebas dari beban syari’at -red), dan kaidah (al-istishhab): Hukum asal. Beliau telah menulis banyak kitab dalam masalah ini, dan telah menelitinya, serta mengulas dengan panjang lebar, dengan lisan dan penanya, namun (dalam mengemukakan dan menguatkan usul atau landasan yang beliau yakini ini dan menolak sebagian usul para imam madzhab -red) beliau menggunakan uslub (tata bahasa) yang kasar (dengan menjelekan dan menghina) terhadap para imam madzhab. Akibatnya beliau mendapatkan balasan setimpal dari apa yang beliau ucapkan dalam tulisannya tersebut. Banyak ulama yang mengingkari tulisan-tulisan beliau, bahkan lebih dari itu para ulama memperingatkan manusia agar menjauhinya, maka sebagian tulisan-tulisan beliau tersebut dibakar. Namun sebagian dari para ulama yang peduli terhadap karya-karya beliau, mereka mengoreksi dan mengkritiknya, dan di sisi lain juga mengambil faidah yang sangat banyak, mereka melihat pada tulisan-tulisan tersebut pelajaran bak mutiara yang sangat mahal yang dicampuri dan ditaburi dengan manik-manik yang hina (murahan). Kadang-kadang para Ulama merasa Aneh (dengan tulisan-tulisanya -red), dan terkadang mereka takjub. …. Namun kesempurnaan tersebut hanya milik Allah yang maha perkasa, dan setiap orang diambil dan ditolak perkataannya kecuali Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam“.

Guru-guru beliau

Beliau mulai berguru pada tahun 400H, adapun diantara guru-guru beliau yang terkenal adalah:

1. Shahib bin Qoshim bin Asbagh, beliau adalah guru yang seniornya.

2. Yahya bin Mas’ud bin Wajhul Jannah

3. Abu Umar Ahmad bin Muhammad bin Jasur

4. Yunus bin Abdillah bin Mugis al-Qadhi

5. Humam bin Ahmad al-Qadhi

6. Muhmmad bin Sa’id bin Nabat

7. Abdullah bin Rabi’ at-Tamimi

8. Abdurrahman bin Abdillah bin Khalid

9. Abdullah bin Muhammad bin Utsman

10. Abu Umad Ahmad bin Muhammad ath-Thalamangki

11. Abdullah bin Yusuf bin Nami

12. Ahmad bin Qosim bin Muhammad bin Qosim bin Asbagh.

Murid-Murid beliau

1. Abu Rafi’ al-Fadhl, beliau adalah anak beliau

2. Abu Abdullah bin al-Humaidi

3. Walid al-Qadhi Abu Bakr al-‘Arabi, dan masih banyak lagi.

Karya ilmiyah beliau

1. Al-Ishal Ila Fahmi Kitab Al-Khishal, yang tebalnya sekitar seratus ribu lembar.

2. Al-Khishal Al-Hafidh li Jumal Syarai’ Al-Islam

3. Al-Mujalla Fil Fiqhi.

4. Al-Muhalla fi Syar Muhalla Bil Hujaj Wal Atsar, delapan jilid

5. Hujjahtul Wada’, yang tebalnya sekitar seratus dua puluh lembar.

6. At-Talkhis Wa Talkhis Fil Masail An-Nadhariyyah

7. Al-Imla’ Fi Syarhi Muwaththa, yang tebalnya sekitar seribu lembar.

8. Al-Imla Fi Qawaidil Fiqhi, yang tebalnya sekitar seribu lembar juga.

9. Al-Ihkam Fi Usulil Ahkam, dua jilid.

10. Mukhtashar Fi ‘Ilal Hadits, satu jilid.

11. Risalah Fi Tibbin Nabawi.

Sanjungan para Ulama terhadap beliau

Abu Humaid al-Ghojali berkata tentangnya: “Aku menemukan kitab yang membahas tentang nama-nama Allah yang ditulis oleh Abu Muhammad bin Hazm al-Andalusi. Kitab tersebut menunjukan akan kuatnya hafalannya, dan baiknya pemikirannya”.

Imam Adz-Dzahabi berkata: “ …,Beliau ahli berbagai macam bidang ilmu danberpengetahuan.

Abdullah bin Humaid mengatakan: “Ibnu Hazm adalah seorang yang hafal Hadits dan fiqihnya, yang mengambil istimbat hukum dari al-Qur an dan as-sunah, dan menguasai banyak bidang ilmu, yang mana mengetahui tentang berbagai bidang ilmunya, yang mana kami tidak pernah melihat yang semisalnya dalam kecerdasan, dan cepatnya dalam menghafal, serta keluhuran jiwa, dan kebaikan agamanya. Di dalam bidang adab dan syair beliau telah mempunyai pengetahuan yang luas,…. Kami tidak pernah melihat seseorang yang melantunkan syair lebih cepat darinya, dan syairnya sangat banyak, yang mana aku telah mengumpulkannya berdasarkan huruf abjad.

Wafatnya

Beliau wafat pada tahun 456 H/1064 M, yang mana beliau berumur tujuh puluh satu tahun.

[Sumber: Siyar A’lami Nubala, jilid 18/184-212. Diposting oleh Sufiyani dengan sedikit penambahan dan pengurangan]