jhLukman pernah berkata kepada anaknya: “Wahai anakku, bertakwalah kepada Allah, dan janganlah engkau memperlihatkan kepada manusia seakan-akan engkau takut kepada Allah, agar supaya mereka memuliakanmu dengan itu, sementara hatimu bermaksiat (tidak takut kepada Allah -pent)” [Al-Bidayah Wa An-Nihayah jilid 3]