Diriwayatkan dari Ma’ruf, ia berkata:

Barangsiapa yang menyombongkan diri kepada Allah, maka Allah akan mengalahkannya; barangsiapa yang menentangNya maka Allah akan membinasakannya; barangsiapa yang membuat makar terhadap Allah, maka Allah akan menipunya (dengan makarnya -red); barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah, maka Allah akan melindunginya; barangsiapa yang bertawaddu’ (merendahkan diri) di hadapan Allah, maka Ia akan mengangkat (derajat)nya; perkataan seorang hamba yang tidak ada manfaatnya adalah sebuah kehinaan dari Allah.