Kelahirannya

Syaikh Abu Ishaq al-Huwaini, atau yang bernama asli Hijazi Muhammad Syarif, dilahirkan pada tahun 1375 H.

Rihlah Ilmiah

Beliau mulai menuntut ilmu saat berusia 11 tahun. Ia menghadiri pengajian-pengajian Syaikh Muhammad Najib al-Muthi’i tentang fiqih mazhab Imam asy-Syafi’i.

Beliau lulus dari College Section of the Spanish Tongues. Selalu mendapat rangking pertama setiap tahun, kecuali tahun terakhir menjadi rangking 2.

Menghabiskan waktu yang lama di perpustakaan al-Mushthafa dalam rangka menuntut ilmu secara sungguh-sungguh di siang hari, sementara di malam hari bekerja untuk menghidupi dirinya.

Beliau kemudian pergi ke Yordania untuk menuntut ilmu kepada Syaikh al-Albani rahimahullah, sehingga terbilang murid-murid pertamanya.

Syaikh al-Albani sempat memuji beliau saat ditanya siapa orang yang menggantikannya dalam manhaj ilmiah. Setelah menyebutkan Syaikh Muqbil bin Hadi, beliau kemudian menyebutkan nama Syaikh al-Huwaini.

Karya-Karya Tulisnya

1. Takhrij Tafsir bin Katsir
2. ats-Tsamr ad-Dani Fi adz-Dzabb ‘An al-Albani
3. Tahqiq ad-Dibaj Syarh Shahih Muslim karya as-Suyuthi
4. Badzl al-Ihsan Bi Takhrij Sunan an-Nasa`i, Abi ‘Abdirrahman
5. Tahqiq an-Nasikh Wa al-Mansukh karya Ibn Syahin
6. Masis al-Hajah Ila Takhrij Sunan Ibn Majah
7. Ithaf an-Naqim Bi Wahm adz-Dzahabi Wa al-Hakim
8. Tanbih al-Hajid Ila Ma Waqa’a Min an-Nazhar Fi Kutub al-Amjad
9. Syarh Wa Tahqiq al-Mughni ‘An al-Hifzh

Sedangkan risalah-risalah pendek, antara lain:

10. Simth al-Ali Fi ar-Radd ‘Ala al-Ghazali
11. Shahih al-Qashash an-Nabawi
12. Tahqiq Fadha`il Fathimah Karya Ibn Syahin
13. Kasyf al-Makhbu’ Bi Tsubut Hadits at-Tasmiyah ‘Inda al-Wudhu`
14. Nahyu ash-Shuhbah ‘An an-Nuzul Bi ar-Rukbah

Dan sebagainya.

Syaikh Abu Ishaq termasuk salah satu dari para Da’i Ilallah yang sungguh-sungguh dalam memberikan penyuluhan agama kepada Dienullah. Semoga Allah memanjangkan umur beliau dalam berbuat taat kepada Allah SWT (AH)