bintangNama beliau

Nama lengkap beliau adalah Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin Al-‘Abad Al-Badr, putra dari seorang muhadits kontemporer terkenal di kota Madinah yang masih hidup sampai sekarang ini dan sebelumnya telah dibahas mengenai biografinya, yaitu Syaikh Abdul Muhsin Al-‘Abad Al-Badr.

Kelahiran dan pertumbuhan beliau

Beliau dilahirkan di tempat kelahiran bapaknya, yaitu kota Az-Zulfi, Arab Saudi, pada tanggal 22/11/1382 H.

Beliau meraih gelar sarjana dari Universitas Islam Madinah, dalam program Magister beliau mengambil fakultas aqidah dari Unversitas yang sama, demikian juga dalam program doktoral beliau masih berkonsentrasi dalam fakultas aqidah dari Universitas yang sama.

Adapun aktivitasnya sekarang ini, beliau adalah seorang profesor dan guru besar yang masih aktif sebagai staff pengajar di program pasca sarjana fakultas aqidah di Universitas Islam Madinah.

Guru-guru beliau

Di antara guru-buru beliau yang sudah masyhur di kalangan kaum muslimin dimana beliau banyakl menimba ilmu darinya ialah:

1. Al-‘Alamah Syaikh Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr (Bapaknya sendiri)
2. Al-‘Alamah Syaikh Abdul Aziz bin Baz
3. Al-‘Alamah Syaikh Shalih Ibnu Al-Utsaimin
4. Al-‘Alamah Syaikh Nashirudin Al-Albani
5. Syaikh Ali Nashir Faqihi
6. Syaikh Abdullah al-Ghunaiman
7. Syaikh al-Muhaddits Hammad al-Anshari

Murid-murid beliau

Murid-murid beliau jelas banyak sekali, terlebih beliau adalah seorang staff dosen di Universitas Islam Madinah, dimana banyak sekali mahasiswa yang berasal dari berbagai Negara di seluruh penjuru dunia yang menimba ilmu di kampus tersebut.

Di samping itu, beliau juga aktif mengisi kajian-kajian di Masjid kampus dan Masjid Madinah, dan tidak sampai di situ, beliau juga beberapa kali pernah ke Indonesia untuk mengisi kajian umum yang dihadiri oleh ribuan umat islam untuk menimba langsung ilmu dari beliau. Sehingga tidak bisa dibayangkan, berapa jumlah murid beliau yang telah banyak mengambil faidah dari kajian-kajian yang telah beliau sampaikan.

Hal ini dipertegas lagi oleh perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang mengatakan, “Setiap orang yang memberikan faedah agama kepada orang lain maka dia adalah gurunya.” (Majmu’ Fatawa: 21/512)

Pujian ulama kepada beliau

Beliau memiliki kedudukan yang mulia dan terhormat di kalangan para ulama, semua itu karena ilmu dan akhlak yang beliau miliki sebagai karunia dari Allah, dimana Allah benar-benar buktikan bahwa orang-orang yang berilmu itu akan dimuliakan kedudukan dan derajatnya di mata manusia di dunia ini, terlebih kelak di akhirat nanti.

Di antara pujian para ulama kepada beliau ialah:

1. Syaikh Abdul Aziz bin Baz yang mengatakan dalam kata pengantar kitab Fiqhul Ad’iyah wal Adzkar, “Dari Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz kepada ananda yang mulia dan terhormat Syaikh Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin bin Hamd al-Abbad al-Badr -semoga Allah memberitakan taufik kepadanya dalam kebaikan dan menambahkan kepadanya ilmu dan iman- … Saya sangat senang dengan buku ini yang menjelaskan tentang do’a dan dzikir, faedah dan maknanya. Saya wasiatkan untuk mencetaknya agar manfaatnya menyebar kepada manusia dan terus bersemangat untuk melanjutkan acara yang bermanfaat ini.”.”
2. Syaikh Shalih al-Fauzan memberi kata pengantar buku Durus Aqadiyyah al-Mustafadah minal Hajj, kata beliau, “Saya telah membaca buku risalah kecil Durusun Aqadiyyah Mustafadah minal Hajj karya Dr. Syaikh Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin al-Badr, dan saya mendapatinya risalah yang berfaedah, mengandung pelajaran-pelajaran berharga dari ibadah haji.”
3. Abdullah bin Shalih al-Muhsin, beliau berkata, “Saya berteman dengan Syaikh Abdul Muhsin al-Abbad dan dia adalah sebaik-baik teman. Dan anak beliau Abdurrazzaq adalah seorang penuntut ilmu yang bagus.”
4. Syaikh Abdul Awwal bin Hammad al-Anshari berkata, “Adalah Syaikh Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin al-Abbad setiap kali menulis buku baru, dia menghadiahkannya kepada ayahku. Dan dia sering bertanya kepada ayahku tentang masalah-masalah ilmu yang rumit.”

Dan masih banyak lagi tentang sanjungan dan pujian para ulama tentang kemuliaan dan kedudukan beliau dikarenakan ilmu yang dimilikinya.

Karya-karya beliau

Sebagaimana bapaknya, beliau juga telah menelurkan banyak karya-karya ilmiah yang sangat bermanfaat bagi kaum muslimin di seluruh penjuru dunia, baik dalam bentuk tulisan maupun audio, di antaranya ialah:

Berikut ini adalah karya-karya beliau yang sudah tercetak dalam bentuk tulisan:

1. Fiqhu Ad-Da’iyah Wa Al-Adzkar
2. Al-Hajj Wa Tahdzib An-Nufus
3. Tadzkirah Al-Mu’tasi Syarh Aqidah Abdul Ghani Al-Maqdisi
4. Syarh Hasyiyah Abi Dawud
5. Dirosat Li Atsar Malik Fii Al-Istiwa’
6. Al-Hauqalah
7. Adz-Dzikr Wa Ad-Du’aa
8. Al-Quthuf Al-Jiyad Min Hukmi Wa Ahkam Al-Jihad
9. At-Tuhfah As-Sunniyah Syarh Mandzumah Ibn Abi Dawud Al-Haiyah
10. At-Tabyin Lida’wati Al-Mardho Wa Al-Mushobin
11. Atsaru Al-Fitan
12. Al-Mukhtasar Al-Mufid Fi Bayan Dalail Aqsam At-Tauhid
13. Al-Qaul As-Sadid Fi Ar-Radd ‘Ala Man Ankaro Taqsim At-Tauhid
14. Adzkar Ath-Thoharah Wa Ash-Sholat
15. Ayat Al-Kursi Wa Barohin At-Tauhid
16. Atsar Al-Adzkar Asy-Syar’iyah Fi Thardi Al-Hamm Wa Al-Ghamm
17. Ta’ammulat Fi Mumatsalati Al-Mu’min Lin Nakhlah
18. Takrim Al-Islam Lil Mar’ah
19. Tsamratul Al-Ilmi Al-‘Amal
20. Sifat Az-Zaujah Ash-Shalihah

Dan masih banyak lagi karya-karya beliau yang lain yang sudah dicetak dalam bentuk tulisan, semoga Allah memberikan balasan kebaikan yang banyak kepada beliau dalam usahanya untuk menyebarkan sunnah dan ilmu kepada umat islam di seluruh dunia.

Adapun karya-karya beliau dalam bentuk audio di antaranya adalah:

1. Syarh Al-Qowa’id Al-Mutsla
2. Syarh Al-Kalim Ath-Thoyyib
3. Syarh Qowa’id Al-Asma’ Al-Husna Li Ibnu Al-Qayyim
4. Syarh Al-Hasyiyah Li Ibni Abi Dawud
5. Syarh Aqidah Abdul Ghani Al-Maqdisi
6. Syarh Al-Wasithiyah Li Ibni Taimiyyah
7. Syarh Aqidah Ath-Thohawiyah

Demikianlah ulasan singkat tentang biografi Syaikh Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin Al-‘Abad Al-Badr. Beliau telah banyak sekali memberikan faidah ilmu kepada umat islam di seluruh penjuru dunia, baik lewat karya-karya ilmiah yang beliau tulis atau lewat kajian-kajian yang telah beliau sampaikan lewat lisannya. Semoga Allah mengganjar kerja keras beliau dalam menyebarkan sunnah dan ilmu dengan balasan yang lebih baik lagi yang berlipat-lipat.

Oleh : Saed As-Saedy

Referensi:

1. www.ajurry.com
2. www.al-badr.net
3. www.maktaiba.net
4. www.abiubaidah.com