Dibolehkannya Memberi Kuniyah Untuk Seorang Wanita Dengan Ummu Fulan Dan Ummu Fulanah

Ketahuilah bahwa semua ini tidak dilarang, dan banyak orang dari golongan tokoh salaf yang utama dari para sahabat dan tabi’in serta orang-orang sesudahnya telah menggunakan kuniyah dengan kuniyah Abu Fulanah.

Di antara mereka adalah: Utsman bin Affan radiyallahu ‘anhu, dia mempunyai tiga kuniyah: Abu Amr, Abu Abdillah dan Abu Laila. Di antara mereka juga: Abu ad-Darda` dan istrinya, Ummu ad-Darda` al-Kubra, seorang shahabiyah yang bernama Khairah, dan istrinya yang lain Ummu ad-Darda` ash-Shughra, namanya Hujaimah, dia mempunyai kedudukan yang tinggi, pakar fikih yang utama yang digambarkan mempunyai wawasan yang luas dan keutamaan yang unggul, dan dia adalah seorang tabi’iyah. Dan di antara mereka juga: Abu Laila, ayah dari Abdurrahman bin Abi Laila, dan istrinya, Ummu Laila. Abu Laila dan istrinya, keduanya termasuk golongan sahabat. Dan di antara mereka juga: Abu Umamah dan sejumlah golongan dari sahabat. Dan di antara mereka juga: Abu Raihanah, Abu Rimtsah, Abu Rimah, Abu Amrah Basyir bin Amr, Abu Fathimah al-Laitsi, dalam riwayat lain dikatakan namanya adalah Abdullah bin Unais, juga Abu Maryam al-Azdi, Abu Ruqayyah Tamim ad-Dari, Abu Karimah al-Miqdam bin Ma’dikarib; mereka semua termasuk golongan sahabat.

Sedangkan dari golongan tabi’in: Abu Aisyah Masruq bin al-Ajda’ dan sejumlah orang yang tidak bisa dihitung jumlahnya. As-Sam’ani berkata dalam al-Anshab, “Dia dinamakan Masruq karena dia pernah diculik orang sewaktu kecil kemudian ditemukan.”

Dan terdapat dalam hadits-hadits shahih mengenai pemberian kuniyah Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam untuk Abu Hurairah dengan sebutan Abu Hurairah. Dan hadits-hadits tersebut sangat banyak, dan beberapa hadits darinya terdapat dalam as-Shahihain.

Sumber : Ensiklopedia Dzikir Dan Do’a, Imam Nawawi, Pustaka Sahifa Jakarta. Disadur oleh Yusuf Al-Lomboky