gtAbu Dzar radliallahu ‘anhu berkata: Aku bertanya kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, amal apakah yang paling utama?”. Beliau menjawab: “Iman kepada Allah dan jihad di jalan-Nya”. Kemudian aku bertanya lagi: “Pembebasan budak manakah yang paling utama?”. Beliau menjawab: “Yang paling tinggi harganya dan yang paling berharga di hati tuannya”. Aku katakan: “Bagaimana kalau aku tidak dapat mengerjakannya?”. Beliau berkata: “Kamu membantu orang yang telantar atau orang bodoh yang tak mempunyai ketrampilan “. Aku katakan lagi:: “Bagaimana kalau aku tidak dapat mengerjakannya?”. Beliau berkata: “Kamu hindari manusia dari keburukan (yang ada pada mereka), sesungguhnya hal itu adalah shadaqah yang engkau shadaqahkan terhadap dirimu”.

(HR. Bukhari, Kitab : Membebaskan budak, Bab : Budak yang bagaimanakah yang paling utama?, No. Hadist : 2334)