Sa’id bin Yahya al-Umawi meriwayatkan dari bapaknya, dia berkata : Sejumlah pemuda dari Quraisy sedang berkumpul saling memperlihatkan keahlian mereka dalam memanah.

Salah seorang diantara mereka yang masih termasuk anak keturunan Abu Bakar dan Thalhah radhiyallahu ‘anhuma melesakkan anak panahnya dan tepat mengenai sasaran. Orang itu lantas berkata, “Aku adalah anak pembesar dua negeri (Mekah dan Madinah).”

Kemudian seorang yang masih termasuk anak keturunan Utsman radhiyallahu ‘anhu menyusul melesakkan anak panahnya dan tepat mengenai sasaran. Ia pun kemudian berkata, “Aku adalah anak asy-Syahid Utsman bin ‘Affan.”

Seorang budak yang turut memanah bersama mereka langsung melesakkan anak panahnya dan tepat mengenai sasaran. Budak itu lantas berkata, “Aku adalah anak seseorang yang para malaikat pun sujud di hadapannya.”

Mendengar ucapan budak tersebut, orang-orang langsung bertanya kepadanya, “Siapa dia?”

Sang budak menjawab, “Ia adalah Adam ‘alaihis salam.”