Sarana Jama’ah dalam Mewujudkan Tujuannya

Meluruskan pemikiran, selalu berupaya menumbuhkan dan mengembangkannya untuk memancangkan jalan yang lurus dan mengkritik barat yang telah mengecoh banyak orang.

Memilih orang-orang shalih dan mendidik mereka dengan Islam yang shahih.

Berusaha melakukan perbaikan masyarakat yang mencakup seluruh lapisannya, mencari solusi praktis terhadap problematika mereka berdasarkan prinsip-prinsip sosial Islam: persaudaraan dan keadilan.

Melakukan perbaikan kekuasaan dengan mengadakan program-program perbaikan terhadap penyakit-penyakit masyarakat, menyebarkan pemahaman Islam yang menjadi mukadimah lahirnya orang-orang Islam yang shalih yang akan memegang kunci-kunci kekuasaan dan mereka itulah yang akan melakukan perbaikan atas dasar kitab Allah dan sunnah Rasulullah saw.

Memberikan dukungan moral dan bantuan sosial kepada para mujahidin Afghanistan melalui penyediaan fasilitas medis dan tenda-tenda pengungsi.

Di antara dasar-dasar Jama’ah:

1- Jama’ah menjadikan kitab Allah dan sunnah Rasulullah saw sebagai dasar dalam berhujjah dan bersandar di segala bidang kehidupan.

2- Pergerakan Jama’ah demi mewujudkankan tujuannya tidak dilakukan secara rahasia atau melalui tatatan yang sembunyi-sembunyi, akan tetapi Jama’ah bekerja secara terbuka dan nyata serta di siang bolong.

3- Jama’ah mengikuti cara-cara yang legal dan tidak menabrak hukum dalam melakukan gerakan perbaikan dan perubahan yang diharapkan, sebagaimana Jama’ah juga berusaha mendapatkan dukungan masyarakat dalam melakukan perubahan yang dicanangkan.

4- Hendaknya Amir Jama’ah dan Majlis Syura mempunyai hubungan baik dengan organisasi dan Jama’ah lain yang bergerak di bidang dakwah Islam.

Dari al-Mausu’ah al-Muyassarah, isyraf Dr. Mani’ al-Juhani.