Imam ath-Thahawi rahimahullah berkata:"Barang siapa yang berkata baik tentang para Shahabt Rasulullah, para isteri beliau yang suci dari segala noda, dan disucikan dari segala kotoran, maka ia telah terlepas dari kemunafikan." (Aqidah Thahawiyyah)