6- Menjawab Salam dengan Isyarat

Nabi saw menjawab salam dengan isyarat kepada orang yang mengucapkan salam kepadanya ketika beliau sedang shalat. Jabir berkata, “Rasulullah saw mengutusku untuk suatu keperluan, kemudian aku kembali ketika beliau sedang shalat, aku memberi salam kepada beliau dan beliau berisyarat kepadaku.” Diriwayatkan oleh Muslim.

Cara Menjawab Salam dengan Isyarat

Shuhaib berkata, “Aku melewati Rasulullah saw ketika beliau sedang shalat, maka aku mengucapkan salam kepadanya, beliau menjawab dengan isyarat.” Rawi berkata, “Yang aku tahu adalah isyarat dengan jarinya.” Diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi dan an-Nasa`i.

Dari Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah saw pergi ke masjid Quba, di sana beliau shalat, lalu orang-orang Anshar datang, mereka mengucapkan salam kepada Nabi saw yang sedang shalat, aku bertanya kepada Bilal, “Bagaimana engkau melihat Rasulullah saw menjawab salam mereka ketika mereka mengucapkan salam kepada beliau sementara beliau sedang shalat?” Bilal menjawab, “Begini.” Ja’far bin Aun membentangkan telapak tangannya, telapaknya ke bawah dan punggungnya ke atas. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi.

7- Memisahkan Dua Anak yang Berkelahi

Nabi saw sedang shalat, lalu dua anak perempuan dari Bani Abdul Mutthalib datang, keduanya bertengkar, lalu Nabi saw memisahkan keduanya sementara beliau sedang shalat. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Abbas. Dalam riwayat Ahmad, “Lalu keduanya memegang kedua lutut Nabi saw, maka Nabi saw memisahkan keduanya dan tidak membatalkan shalatnya.”

8- Menahan Domba Sehingga Tidak Lewat di Depannya

Nabi saw shalat dengan menghadap ke dinding, lalu seekor domba datang, ia hendak lewat di depan Nabi saw, Nabi saw menahannya sehingga perut domba itu menempel di dinding, akhirnya ia lewat di belakang Nabi saw. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Amru bin Syuaib dari bapaknya dari kakeknya. Hadits senada diriwayatkan oleh al-Hakim dan Ibnu Khuzaemah dari Ibnu Abbas.

9- Menangis di dalam Shalat

Dari Muttharrif dari bapaknya berkata, “Aku melihat Rasulullah saw shalat sementara dari dada beliau terdengar suara seperti suara penggilingan yang bergerak karena beliau menangis.” Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa`i.

Dalam riwayat Ibnu Khuzaemah dan Ibnu Hibban, “Aku melihat Rasulullah saw shalat sementara dari mulut beliau keluar suara seperti suara bejana yang mendidih.”

10- Meniup di dalam Shalat

An-Nasa`i dan Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Amru tentang shalat Kusuf, “…Lalu Nabi saw berdiri, beliau melakukan pada rakaat kedua apa yang beliau lakukan pada rakaat pertama, …beliau meniup di akhir sujudnya.”

11- Membunuh Binatang Berbahaya

Ini dari sabda Nabi saw, “Bunuhlah dua binatang hitam di dalam shalat, ular dan kalajengking.” Diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dan Ahmad dari Abu Hurairah.

Jika memungkinkan membunuh tanpa membatalkan shalat, jika tidak maka membatalkan shalat untuk membunuhnya.

12- Hamdalah Pada Saat Bersin, Tidak Tasymit

Ini dari izin Nabi saw. Imam Muslim meriwayatkan dari Muawiyah bin al-Hakam bahwa Nabi saw bersabda kepadanya ketika dia mengucapkan tasymit kepada orang yang bersin di dalam shalat, “Tidak layak ada sesuatu dari ucapan manusia di dalam shalat, karena ia adalah tasbih, takbir dan membaca al-Qur`an.”

13- Membuka Hafalan Imam

Abu Dawud meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Nabi saw shalat, beliau membaca, namun bacaan beliau keliru, selesai shalat beliau berkata kepada bapakku Umar, “Apakah kamu hadir bersama kami?” Bapakku menjawab, “Ya.” Nabi saw bersabda, “Mengapa kamu tidak membuka untukku?

14- Menjawab Telepon

Dengan mengucapkan, “Subhanallah.” Nabi saw bersabda, “Barangsiapa mengingatkan sesuatu dalam shalat maka hendaknya dia bertasbih.” Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.
(Izzudin Karimi)