Pendapat Para Ulama

Dalam permasalah ini para ulama