Author: Sufyani

Al-Imam Ibnu Abil ‘Izzi

Nama Dan Nasabnya Beliau adalah Imam Al-Alamah Abul Hasan Ali bin Ala Uddin Ali bin Muhammad bin Abi ‘Izzi Al-Hanafi Al-Adzra’I Ash-Shalihi Ad-Dimasqi. Beliau dilahirkan pada tahun 731 H dan menurut pendapat yang...

Read More

Memohon Perlindungan Kepada Allah

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Mintalah perlindungan kepada Allah dari cobaan yang menyulitkan, kesengsaraan yang menderitakan, takdir yang buruk dan kegembiraan musuh.” (HR. Bukhari, Kitab : Qadar, Bab...

Read More