Muqadimah

Sesungguhnya segala puji adalah milik Allah, kami memuji, meminta pertolongan dan mohon ampun kepada-Nya; dan kami berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa dan keburukan amal perbuatan kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada seorangpun yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang Dia sesatkan, maka tiada seorang pun yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya; dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan pesuruh-Nya.

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim.” (Ali Imran: 102)

“Wahai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Rabb yang telah menciptakan kamu dari seorang jiwa dan Dia ciptakan dari padanya istrinya, dan Dia menjadikan dari keduanya lak-laki dan wanita yang banyak. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah yang (dengan namaNya) kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi, sesungguhnya Allah senan-tiasa menjaga dan mengawasimu.” (An-Nisa’: 1)

“Wahai sekalian manusia, bertawalah kamu kepada Allah, dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki amal kamu dan memberikan ampunan kepada kamu. Dan barang siapa ta’at kepada Allah dan rasul-Nya, maka sesungguh-nya ia meraih keberuntunyan yang sangat besar”. (Al- Ahzab: 70-71).

Amma ba’du:
Sesungguhnya wanita muslimah sangat perlu mengatahui urusan-urusan din (agama)-nya, sehingga dapat melaksanakan ibadah dan pengabdian kepada Rabb-nya dengan baik (benar), karena ibadah adalah tujuan dari diciptakannya jin dan manusia, sebagaimana firman-Nya:

“Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku”. (Adz-Dzariyat: 56)

Oleh karena itu, wanita muslimah wajib mengorbankan kemampuannya dalam rangka mempelajari ilmu yang bermenfa’at (al-’ilmun nafi’). Rasulullah Shallallaahu alaihi wa Salam bersabda:

“Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim” (HR. Baihaqi dan lain-lainnya; dan Syaikh Al-Baniy menilainya shahih).

Pada lembaran-lebaran kertas berikut ini ini penu-lis berupaya dengan semaksimal mungkin untuk mem-berikan kemudahan kepada wanita muslimah dalam mengetahui sebahagian dari kewajiban yang wajib ia ketahui tentang perkara-perkara din (agama)nya, baik hal yang menyangkut aqidah maupun ibadah.

(Apa yang penulis lakukan ini) adalah pengorbanan yang tak berarti; namun penulis memohon kepada Allah agar menjadikan pengorbanan ini sebagai suatu ketulusan untuk mendapatkan keridhaan-Nya semata, dan semoga Dia menjadikannya sebagai ilmu yang berguna, dan sebagai amal shalih yang diterima di sisi-Nya; Sesungguhnya Dia-lah Pengatur dan Yang mampu melakukan semua itu.

Semoga shalawat dan salam tetap Dia limpahkan kepada nabi kita, yaitu nabi Muhammad, keluarga dan segenap shahabatnya.