Kriteria istri shalihat:

Wanita beriman mempunyai sifat-sifat terpuji dalam bergaul dengan suaminya, yang diantaranya adalah:

 • Mereka selalu shalihat dalam beramal shalih dan ber-prilaku baik terhadap suaminya.
 • Selalu mematuhi suami dalam hal yang tidak dimur-kai Allah.
 • Menjaga kehormatan dirinya pada saat suami tidak ada disisinya.
 • Menjaga dan memelihara harta yang dititipkan suami-nya.
 • Tidak menampakkan kepada suaminya kecuali yang dapat membuat suaminya bahagia, seperti bermuka ceria, berpenampilan indah dan menghibur suami.(96)

Semoga shalawat dan salam tetap dicurahkan ke-pada Nabi kita, Nabi Muhammad, keluarga dan segenap shahabatnya.
Dan akhir seruan kami adalah, bahwa sesungguh-nya segala puji adlah milik Allah Rabb bagi sekalian alam.

Catatan kaki:

 • Al-aqidah al-islamiyah minal kitab wal- sunnah, h. 9, karya Syeikh Muhammad Jamil Zainu.
 • Al-Fatihah:2.
 • Al-Aqidah al-Islamiyah, op.cit. h.8.
 • Mu’jam alfazhul ‘aqidah, h. 104, karya ‘Amir al-falih.
 • Potongan dari ayat 11 dari Surah al-Syura.
 • ‘Aqidatul firqah al-najiyah Ahlus sunnah wal jama’ah, h.8; karya Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab.
 • Ibid. h.17.
 • Mu’jam alfazhul ‘aqidah (op.cit) h.56.
 • Potongan dari hadits riwayat Imam Bukhari.
 • Surah Thaha: 5.
 • Al-Ubudiyah, h. 38. Karya Ibn Taimiyah.
 • Al-’Aqidah al-Shahihah wa maa yudhaduha, karya Syeikh Ibnu Baz: h.28.
 • Kitab al-Tauhid, karya Dr. Shalih al-Fauzan, h.16.
 • Ibid. h.17.
 • Jami’ al-’ulum wal hikam, karya Ibnu rajab, 2/h.119.
 • Hadits riwayat Imam Bukhari.
 • Kitab al-Tauhid. Op.cit. h. 91-94.
 • Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dll. Dan dishahihkan oleh Al-Bani.
 • Lihat kitab Al-Nihayah fi gharibil atsar, karya Ibn al-Atsir: 1/197.
 • Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dishahihkan oleh Albani.
 • Hadits riwayat Muslim.
 • Hadits riwayat al-Hakim dan disahihkan oleh Albani.
 • Fatwa Syeikh Utsaimin di dalam “Fatawi Islamiyah”:1/218.
 • Lihat al-Thaharah was shalat wal-jana’iz, karya Syeikh Ibn Utsaimin, h.18.
 • Hadits riwayat Imam Muslim.
 • Hadits riwayat Turmudzi dan dinilai shahih oleh Albani.
 • Semua kondisi ini ada di dalam Shahih Bukhari.
 • Riwayat Abu Daud, dll. Dan dishahihkan oleh Albani.
 • Hadits riwayat Muslim.
 • Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, dll. Dan dishahihkan oleh Albani.
 • Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dll. Dan dishahihkan oleh Albani.
 • Lihat: Rasa’il fil wudhu’i wal-ghasli wal-shalati, karya Ummi Abdillah, h.20-24.
 • Muttafaq ‘Alaih.
 • Lebih lanjut baca: Min Mukhalafati al-thaharati wal-shalati, karya Abdul ‘Aziz al-Sadhan.
 • Lihat Fatawamar’ati al-muslimat, oleh Syeikh Ibnu Utsaimin: 1/223.
 • Diriwayatkan oleh Imam Muslim.
 • Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan dishahihkan oleh Albani.
 • Diriwayatkan oleh Imam al-Hakim dan dishahihkan oleh Albani.
 • Lihat “Shifat wudhu’ al-nabiy”, karya Fahhd al-Syuwaib; h.45-49.
 • Diriwayatkan oleh Imam Muslim.
 • Min Mukhalafat al-thaharah wal-wudhu’, karya Syeikh Abdul ‘Aziz al-Sadhan, h.50-51.
 • Fatwa Syeikh Ibnu Jibrin di dalam Fataw al Mar’ah, h.36.
 • Fatwa Syeikh Ibnu Utsaimin di dalam Fatawa al-mar’ah, h.38.
 • Diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
 • Ibid.
 • Fatwa Syeikh Ibnu Jibrin di dalam Fatawa al-mar’ah al-muslimah:2/282.
 • Untuk lebih jelasnya, lihat “Fataw Nisa’iyah” oleh Ibnu Utsaimin.
 • Fatwa Syeikh Ibnu Utsaimin di dalam “al-Fatawa al-Nisa’iyah, h.25.
 • Majmu’ Fatawa 26/191.
 • Lihat fatwa Syeikh Ibnu Baz di dalam Fataw al-Mar’ah, h.44.
 • Surah al-Baqarah: 222.
 • Lihat Fatwa Syeikh Muhammad bin Ibrahim, ra. Di dalam “Fatawa al-mar’ah al-muslimah:1/281.
 • Fatwa Syeikh Abdurrahman al-Sa’adiy di dalam “Fatawa al-mar’ah al-muslimah: 1/280.
 • Al-Fatawa al-Nisa’iyah (op.cit) h.39.
 • Tuhfat al-Ikhwan bi ajwibati muhimmah tata’allaqu bi arkan al-islam, oleh Syeikh Ibnu Baz, h.179.
 • Lihat: Fiqh al-haidh, oleh Ibnu Utsaimin, h.25 dan 26.
 • Lihat Fatwa Sheikh Ibnu Jibrin di dalam “Fatawa al-mar’ah al-muslimah”:1/277.
 • Fatwa syeikh Muhammad bin Ibrahim di dalam Fatwi al-mar’ah al-muslimah:1/292.
 • Fatwa Syeikh Abdurrahman al-Sa’adiy, di dalam “Fatawa al-mar’ah al-Muslimah”:1/301.
 • Fatwa Seikh Ibnu Jibrin di dalam “Fatawa wa fawa’id tahummu al-mar’ah al-muslimah”, h.75.
 • Fatwa Syeikh Ibnu Baz di dalam “Fatawa al-mar’ah” h.46.
 • Diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
 • Untuk lebih jelas lihat shifat Shalat Nabi SAW di dalam “Fatawa hammah wa riwalah fi shifat shalat al-nabiy”. H.9-20. Oleh Syeikh Ibnu Baz dan Syeikh Ibnu Utsaimin.
 • Risalah Sujud Sahwi, Karya Syeikh Ibnu Utsaimin. h.13-20.
 • Lihat Fatwa syeikh Shaleh al-Fauzan di dalam “Fatawa al-mar’ah al-muslimah”:1/330.
 • Ibid. 1/312.
 • Ibid. 1/322.
 • Fatawa Muhimmah tata’allqu bi al-shalat, oleh Syeikh Ibnu Baz. h. 32.
 • Fatwa Syeikh Ibnu Utsaimin di dalam “Fatawa al-mar’ah” h.65.
 • Fatwa Syeikh Ibnu Baz di dalam “Fatawa al-mar’ah”, h.76.
 • Fatwa Syeikh Ibnu Baz di dalam “Fatawa al-mar’ah” h.78.
 • Ibid. h.77.
 • Fatwa Lajnah Da’imah di dalam “Fatawa al-Mar’ah”, h.79.
 • Fatwa Syeikh Ibnu Utsaimin di dalam “Fatawa al-Mar’ah, h.143.
 • Lihat Fatwa Sheikh Ibnu Jibrin di dalam “Fatawa al-mar’ah” h.143.
 • Fatwa Seikh Ibnu Jibrin di dalam “Fatawi wa fawa’id tahummu al-mar’ah al-muslimah”, h.81.
 • Fatwa Syeikh Ibnu Baz di dalam “Fatawa Islamiyah”:1/85.
 • Fatwa Seikh Ibnu Jibrin di dalam “Fatawi wa fawa’id tahummu al-mar’ah al-muslimah”, h.90.
 • Fatwa Syeikh Ibnu Utsaimin, di dalah “Fatawa Islamiya”:2/136.
 • Fatwa Lajnah Da’imah di dalam “Fatawa Islamiyah”:2/137.
 • Fatwa Syeikh Ibnu Baz di dalam “Fatawa Islamiyah”:2/137.
 • Fatwa Lajnah Da’imah di dalam “Fatawa Islamiyah”:2/147.
 • Fatwa Syeikh Ibnu Utsaimin di dalam “Fatwa Islamiyah”, 2/154.
 • Fatwa Syeikh Ibnu Baz di dalam “Fatawa Islamiyah”:2/165.
 • Lihat lebih lanjut di dalam “Al-Tahqiq wal idhah” oleh Ibnu Baz, h. 23-28.
 • Lihat lebih lanjud di dalam kitab “Manasik al-hajji wal-’umrah fil kitabi wal-sunnah wa atsrus salaf” Oleh Albani, h.4-43.
 • Lihat: Mukhalafat fil-hajji wal ‘umrah, karya Abdul Aziz al-Sadhan.
 • Fatwa syeikh Shalih al-Fauzan di dalam “Fatawa al-Mar’ah al-muslimah”, h.375.
 • Fatwa Lajnah Da’imah di dalam “Fatawa Islamiyah”:2/234.
 • Fatwa Syeikh Ibnu Utsaimin di dalam “Fatawa al-mar’ah”, h.178.
 • Lihat lebih lanjut: “Jilbab al-Mar’ah al-Muslimah fil kitab wal sunnah”, karya Albani, h.39-216.
 • Fatwa Sheikh Shalih al-Fauzan di dalam “Fatawa al-mar’ah al-muslimah”:1/471.
 • Fatwa Syeikh Ibnu Baz di dalam “Fatawa al-mar’ah al-muslimah”:2/535.
 • Fatwa Sheikh Shalih al-Fauzan di dalam “Fatawa al-mar’ah al-muslimah”:1/438.
 • Ibid. 1/432.
 • Lihat; “Rasa’ilul-afrah linnisa’ faqath”, karya Sheikh Abdullah al-Jarullah, h.37.