Abu Bakar ash-Shiddiq radhiyallahu ‘anhu berkata:

”Sesungguhnya Allah melihat batinmu seperti Dia melihat lahiriahmu.”

(Majma’ul Amtsal, 1/390)